Sökning: "villkorad behandling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden villkorad behandling.

  1. 1. Regelverk inom metadonprogram- hinder eller stöd för patienten? : En kvalitativ uppsats om patienters och vårdpersonals erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Alexandra Kallos; Marie Kandelberg; [2010]
    Nyckelord :patients on methadone; acquis; exercise of power; self-determination; methadone maintenance treatment; social control; conditional treatment; patienter i metadonbehandling; regelverk; maktutövning; självbestämmande; underhållsbehandling med metadon; social kontroll; villkorad behandling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER