Sökning: "vita människor"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden vita människor.

  1. 1. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

    Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

    Författare :Josefine Sundgren; [2020]
    Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

  2. 2. De vita fåren i den gröna flocken : Varför vill civila arbeta i militära organisationer?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Henrik Wigren; Johan Zackrisson; [2020]
    Nyckelord :The Swedish Armed Forces; Civilian Employed; Credibility; Progression; Affinity; Predictability; Participation.; Försvarsmakten; Civilanställd; Trovärdighet; Progression; Samhörighet; Förutsägbarhet; Delaktighet;

    Sammanfattning : Redan idag är närmare var tredje medarbetare i Försvarsmakten civilanställd och den andelen förväntas öka. Trots det har få studier gjorts kring vad som driver dessa människor. Den modell vi tagit fram visar att civilanställda i Försvarsmakten känner en stark samhörighet och ser sig som en del av den gemensamma identiteten. LÄS MER

  3. 3. ”– Det är dejligt att vara i Sverige” : En komparativ studie av IS-resenärers återvändande, i danska B.T. och svenska Expressen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Carl Tuléus; Sabrina Khsassi; [2020]
    Nyckelord :Återvändare; postkolonialism; kritisk diskursanalys; gestaltning; integration; IS;

    Sammanfattning : I samtalet om IS-återvändare, vem får komma till tals? Finns det ett mönster och hur gestaltas IS-återvändarna själva, får de stå till svars för sina handlingar? Eller är det den vita politikern som får prata om den Andre återigen? Med en kvalitativ undersökning av 20 utvalda artiklar från år 2019, i danska kvällstidningen B.T. LÄS MER

  4. 4. Att passera som hijabi : En intervjustudie om kvinnliga konvertiters meningsskapande kring att bära slöja

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Westring Hanna; Sabat Said Mohammad; [2020]
    Nyckelord :Kvinnliga slöjbärande konvertiter; identitet; rasifiering;

    Sammanfattning : Denna studie riktar fokus på slöjans betydelse för konvertiters identitetsskapande och omgivningens reaktioner på deras synliga muslimska identitet. Tidigare forskning har visat att västerländska konvertiters slöjbärande är förknippat med deras identitet och att konvertiter vittnar om negativa bemötanden från omgivningen efter att ha tagit på sig slöja. LÄS MER

  5. 5. Google: passa in eller passa in(te)  : En kvantitativ studie om hur vithetsnorm och könsstereotypisering får komma till uttryck via Google.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Isa Westling; Ally Nordlund; [2020]
    Nyckelord :Google; vithetsnorm; algoritmers makt; representation; könsstereotyper;

    Sammanfattning : Google är världens största sökmotor och ett forum som har en enorm makt att via internet kunna påverka människans perception och dess syn på verkligheten. Den information och kunskap som människor får ta del av via Google blir på något sätt en självklarhet och ses som det sanna och det normala. LÄS MER