Sökning: "vygotskij reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vygotskij reflektion.

 1. 1. Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Channah Millroth; [2022-01-27]
  Nyckelord :Läslyftet i förskolan; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språkutveckling; kommunikation; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av kollegialt lärande? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett kollegialt lärande? Denna fallstudie bidrar till den begränsade forskning som finns om vikten av det kollegiala lärandet och att det sker i en gemenskap (Hattie 2012, Timperley 2013). LÄS MER

 2. 2. Jaha, och här sitter ni två? : En vetenskaplig essä om individen vs. gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Ilonen; [2020]
  Nyckelord :Individperspektiv; grupperspektiv; inkludering; exkludering; barn i behov av stöd; det kompetenta barnet; vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; fronesis och episteme;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar mitt agerande utifrån två olika dilemman. I det första dilemmat intar jag ett grupperspektiv och utesluter individen. Den andra situationen skildrar en händelse där jag som pedagog utför en aktivitet tillsammans med ett barn, där individperspektivet blir i fokus och gruppen utesluts. LÄS MER

 3. 3. Dragarbarn - för vems skull?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erika Nilsson; Marie Persson; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dragarbarn; inkludering integrering; specialpedagogik; turtagning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att observera några samlingar på en integrerad förskoleavdelning för att se om det finns likheter och skillnader i bemötandet av dragarbarn jämfört med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen syftar också till att jämföra det bemötande dragarbarn får på en integrerad avdelning jämfört med barn med typisk utveckling på ordinarie avdelning. LÄS MER

 4. 4. "Elever lär med ryggen mot varandra". En studie om hur personal inriktning ämnesområden gynnar samspel mellan elever i lärande situationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :förspråklig kommunikationsförmåga; grundsärskola inriktning ämnesområden; kognitiv funktionsnedsättning; kommunikation; lärande; reflektion; samspel;

  Sammanfattning : AbstraktHolmqvist, Malin (2016). ”Elever lär med ryggen mot varandra” En studie om hur personal i särskolan inriktning ämnesområden gynnar samspel mellan elever i lärande situationer ”Pupil learn with their back to each other” A study how staff in special schools for students with intellectual disabilities promotes interaction between students in learning situations Speciallärarexamen, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola ForskningsområdeMin erfarenhet från grundsärskolan visar att när det skapas samspelssituationer för elever med förspråklig kommunikationsförmåga handlar det ofta om att föra samman elever i olika aktiviteter och att personalen låter eleverna samspela på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever med utvecklingsstörning i grundskolan : pedagogers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ewa Johansson; Pia Palmgren; [2014]
  Nyckelord :Delaktighet; Inkludering; Integrering; Styrdokument; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Vår erfarenhet är att skolan i Sverige har en tendens att sortera ut elever när problem uppstår, snarare än att titta på hur undervisningen organiseras och hur resurser fördelas. Skolan behöver ta ett helhetsgrepp på organisation, resurs och miljö så det kan bli en skola för alla. LÄS MER