Sökning: "yttre och inre faktorer perception"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden yttre och inre faktorer perception.

 1. 1. Den fysiska miljöns betydelse för personer med perceptionsstörningar : Verksamhetsnära pedagogers uppfattningar inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helena Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Perception disorders; physical environment; disability in the autism spectrum; intellectual disability.; Perceptionsstörningar; fysisk miljö; funktionsnedsättning inom autism; utvecklingsstörning.;

  Sammanfattning : The purpose with the present study is to examine house pedagogues’ perceptions of how physical factors in the common areas of group homes affect people with perception disorders. The questions that the study further answers is whether adaptations in the physical environment have been implemented or need to be carried out based on the individual's needs, and whether the persons living in the group home have been involved in the design of the physical environment in the common areas. LÄS MER

 2. 2. Motivationens betydelse för rehabilitering : - vårdpersonals erfarenhet och uppfattning om motivation i rehabiliteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Caroline Steen Steen; [2018]
  Nyckelord :Stroke; rehabilitation; healthcare professionals; motivation; goal fulfillment and success factors; Stroke; rehabilitering; vårdpersonal; motivation; måluppfyllelse och framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Att drabbas av stroke kan medföra fysiska, psykiska, kognitiva och emotionella svårigheter och funktionsnedsättningar. Att rehabilitera bristande funktioner är början på en omfattande process som kräver stöd och motivation från människor i omgivningen. LÄS MER

 3. 3. Riskuppfattning och äventyrs- trygghetssökande i samband med internationella resor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Axelsson Ida; [2016]
  Nyckelord :Risk perception; Noveltyseeking; Familiarityseeking; Risk perception internal and external influences; crime; health problems; wars; political instability; Riskuppfattning; Noveltysökande; Familaritysökande; Risk uppfattnings inre och yttre påverkan; brott; terrorism; hälsoproblem; krig; politiskinstabilitet;

  Sammanfattning : Internationellt resande är en uppskattad och naturlig del av livet för många människor som lever i Sverige idag. Resande kan vara avslappnande, äventyrligt och en härlig upplevelse men det kan även innebära risker. LÄS MER

 4. 4. Skolledares betydelse för lärares arbete : Skolledares ansvar för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Kristina Cato; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om skolledare/rektorers uppdrag och betydelse för lärares arbete. Studien svarar på frågan vilka ansvar skolledare har för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Akutsjuksköterskans uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap : en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristian Skillborg; [2016]
  Nyckelord :Nursing; Emergency preparedness; Phenomenography; Emergency care; Omvårdnad; Katastrofmedicinsk beredskap; Fenomenografi; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Katastrofer inträffar varje år på flera ställen i världen och sjukvården kommer att ta hand om skadade vid händelse av katastrof. Vid en katastrof i Sverige kommer akutmottagningarna att vara den mottagande enheten på sjukhuset för majoriteten av patienter. LÄS MER