Sökning: "ångest och depression"

Visar resultat 1 - 5 av 803 uppsatser innehållade orden ångest och depression.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Effekter och upplevelser av fysisk aktivitet för barn och unga vuxna med depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Gardtman; Sofia Malmberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande. Idag lider fler barn och unga vuxna av depression och konsumerar större mängd antidepressiv medicin än någonsin tidigare. Standardbehandlingen av depression är psykologisk och/eller farmakologisk behandling, fysisk aktivitet erbjuds endast som en tilläggsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ward; [2023-03-31]
  Nyckelord :Primary health care; mental health nurse; psychiatric nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och konsekvenser av att närvara vid hjärt-lungräddning som anhörig : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josef Stjernberg; Linn Kälvegård; [2023]
  Nyckelord :Relatives; Cardiopulmonary resuscitation; Cardiac arrest; Experiences; Anhöriga; Hjärt- och lungräddning; Hjärtstopp; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år sker cirka 13 000 hjärtstopp i Sverige och det är en av de vanligaste dödsorsakerna internationellt sett. Vid hjärtstopp är hjärt- och lungräddning den främsta åtgärden för att rädda liv. En nyckelaspekt i detta är anhörigas upplevelser. LÄS MER