Sökning: "”dold” läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden ”dold” läroplan.

 1. 1. Anställningsbarhet – vad tror vi om det? Perspektiv från lärare och elever på ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mats Paulson; [2020]
  Nyckelord :anställningsbarhet; ekonomiprogrammet; läroplan; dold; perspektiv; lärare; elever; kompetenser; kunskaper;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to increase knowledge of how students and teachers in theeconomics program perceive the concept of employability in their specific topics, and howthis is demonstrated in the classroom. Specific questions to be answered are• What knowledge or competencies contribute to increased employability?• To what extent do teachers and students view the building of employability as animportant part of the topic business administration?• To what extent do teachers and students perceive that the teaching within the topicadds to increased employability?• What are the views of teachers and students when it comes to letting the business lifeinfluence a larger part of the topic if this leads to increased employability?The theoretical tools that have been used have been Goodlad’s perspectives of curriculum,Broady’s and Jackson’s theories of the hidden curriculum and Fullan’s model of the 6 globalcompetencies for deep learning. LÄS MER

 2. 2. Läsbarhet för alla : Om anpassning av läromedelstext som ett medel för att öka tillgängligheten och stödja skolans kompenserande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; läromedel; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet. En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor påverkan på skolans praktik. LÄS MER

 3. 3. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER

 4. 4. Där leken inte hör hemma : En studie om hur förskollärare resonerar kring val av pedagogiska applikationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linnea Andersson; Michaela Strindefjord; [2017]
  Nyckelord :Applikation; datorplatta; dold läroplan; förskola; förskolans läroplan; förskollärare; pedagogisk applikation;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet, således också förskolan, står inför en digitaliseringsprocess där uppdragen i läroplanen kring att utveckla digital kompetens ska förtydligas. Skolverkets undersökningar har visat att förskollärare upplever att de inte har tillräckligt med kompetens inom detta område samtidigt som antalet datorplattor ökat kraftigt inom den svenska förskolan de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Det som inte talas om - en kvalitativ intevjustudie om lärares uppfattningar om en dold läroplan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Ståhl; [2015-12-07]
  Nyckelord :Den dolda läroplanen; utbildning; läraryrket; skolstruktur; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om den svenska skolan visar en negativ trend. Trots tydliga ambitioner om en ökad kunskapsbaserad och likvärdig skola verkar detta inte avspegla sig i praktiken. LÄS MER