Sökning: "Dick och Basu"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Dick och Basu.

 1. 1. Handlingar talar starkare än ord : En kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och beteende inom Fast Fashion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Arina Hatami; Sofia Chowdhury; [2019]
  Nyckelord :Fast Fashion; brand; gen-z; brand loyalty; Fast Fashion; varumärke; gen-z; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word of Mouth. LÄS MER

 2. 2. Netflix chillar inte : En kvalitativ studie av kundlojalitet i streamingbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Roglar; Marcus Bergsell; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; marknadsstrategiförändring; relativ attityd; upprepad köpprocess;

  Sammanfattning : Videostreaming har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Marknadsledande är företaget Netflix med över 100 miljoner användare där individer av generationen millennials är vägledande. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet - myt eller verklighet? : En kvantitativ studie om lojalitet på apoteksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ken Lönnström; Julia Jansson-Lindberg; Tobias Uhrus; [2013]
  Nyckelord :loyalty; the pharmacy market; pharmacy; Dick and Basu’s framework; quantitative survey; consumer loyalty; customer loyalty; cross-tab analysis; lojalitet; apoteksmarknaden; apotek; Dick och Basus modell; kvantitativ studie; konsumentlojalitet; kundlojalitet; korstabellsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lojala konsumenterna på apoteksmarknaden i Katrineholm är. Eventuella samband mellan kön och lojalitetstyp samt åldersgrupp och lojalitetstyp undersöktes även. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, där 240 svar samlades in. LÄS MER

 4. 4. Kundlojalitet : påverkas lojaliteten hos en person med synskador av en dagligvarubutiks butiksmiljö i val av butik?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Dennis Björk; Malin Skoglund; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att behålla lojala kunder är viktigt för många företag och butiker då de lojala kunderna anses vara mer lönsamma än att rekrytera nya. Det har under senare år ägnats mycket tid att förstå vad som påverkar kunders lojalitet. LÄS MER

 5. 5. Kundkort och kundlojalitet i dagligvaruhandeln - En analys av kunders utsagor om lojalitet och kundkort

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Åkesson; Alexander Malmborg; [2003]
  Nyckelord :Lojalitet; Lojalitetsprogram; Dagligvarudetaljhandel; Dagligvarubutiker; RM; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ur ett kundperspektiv skapa en ökad förståelse för kortkunders butikslojalitet och syn på kundkort i dagligvarudetaljhandeln. Som utgångspunkt har vi haft en analysmodell om affektiv, kognitiv och konnativ kundlojalitet, av Dick & Basu (1994). Vi har använt oss av en explorativ undersökningsmetod. LÄS MER