Sökning: "Hannah Jonsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hannah Jonsson.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Heed; Hannah Jonsson; [2020]
  Nyckelord :district nurses´; experiences; home care services; palliative care; qualitative; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; kvalitativ; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Önskan att få vårdas hemma vid livets slut ökar bland palliativa patienter. Den välbekanta hemmiljön och möjligheten att få vård av kompetent personal skapar trygghet samtidigt som att brister i personalens kunskap och kommunikation skapar otrygghet hos både patienter och anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Att anpassa en lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ studie av lärares erfarenheter på fyra fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Jonsson; Hallgrehn Hannah; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; Fritidshemsmiljön; Miljö; Anpassning; Möjligheter; Svårigheter; Struktur;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter lärare i fritidshem har av att anpassa den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet med utgångspunkt från elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras behov eller diagnos. Studien fokuserar på följande forskningsfråga: Vilka möjligheter respektive svårigheter finns enligt lärare i fritidshem av att organisera och anpassa fritidshemsmiljön för elever med NPF- behov eller diagnos? Studien var kvalitativ och fyra intervjuer har genomförts med lärare i fritidshem. LÄS MER

 3. 3. Hur anhörigvårdare till personer med Huntingtons sjukdom upplever sin livssituation : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Färlin; Hannah Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Huntington’s disease; family caregiver; experience; Huntingtons sjukdom; anhörigvårdare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom (HS) är en neurologisk sjukdom som är genetiskt ärftlig och drabbar både kvinnor och män i lika stor utsträckning. Sjukdomen angriper nervcellerna i hjärnan som styr muskelregleringen, vilket leder till ofrivilliga rörelser. Kognitiv påverkan är ett annat symtom, liksom att talet och andningen påverkas. LÄS MER

 4. 4. God has forgotten about us Roma- a qualitative study of the Romanian Roma migration to Sweden and the migration as a political action

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olga Friberg Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Roma; Romania; Sweden; migration; free movement; Human Rights; discrimination; political action; enactment of rights;

  Sammanfattning : This qualitative study illustrates the Romanian Roma migration within the framework of the principle free movement in connection to Hannah Arendt’s concept political action. Political action is the main ability of human beings, namely to act, which takes place among people in the public realm to create power. LÄS MER

 5. 5. Skatteplanering - Vad är skatteplanering respektive skatteflykt och var går gränsen mellan dessa båda begrepp?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hannah Kuusk Jonsson; [2009]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER