Sökning: "Joakim Lagerstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Lagerstedt.

  1. 1. Pedagogiska tillvägagångssätt för eninkluderande miljö – undervisning i ettmultikulturellt samhälle

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

    Författare :Joakim Lagerstedt; Robert Joines; [2021]
    Nyckelord :Culture; Education; Inclusion; Multiculturalism; Mångkultur; Pedagogiskt arbete; Religion; Religionskunskapsundervisning och Teaching;

    Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att belysa metoder för inkludering genom att studera hurskolan har bemött och bemöter multikulturalitet. Syftet med uppsatsen är att informeraläsare om vad olika forskare har kommit fram till som medverkar till inkludering. LÄS MER