Sökning: "Johanna Häggström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Häggström.

 1. 1. En studie om kvinnor i ledande positioner i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Häggström; Elvira Larsson; [2022]
  Nyckelord :“Employer brand”; “Equality”; “Gender”; “Leader or Leadership”; “Male dominated industry”; “Women or Female;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa förståelse för vad kvinnor i ledande positioner i mansdominerade branscher värderar hos en arbetsgivare, vilka utmaningar de stöter på i sin roll samt bidra med förslag på hur man kan attrahera fler kvinnor till dessa positioner. Denna undersökning anses viktig då kvinnor idag är underrepresenterade i dessa positioner trots att flertalet studier tyder på att jämställda ledningsgrupper är lönsamt för både individen, organisationen och samhället i stort. LÄS MER

 2. 2. Technology Development in the Field of Ligand Binding Assays : Comparison between ELISA and other methods

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Tanya Al-Khafaf; Björn Ancker Persson; Johanna Cederblad; Albert Häggström; Reneh Kostines; Lina Löfström; Ella Schleimann-Jensen; [2020]
  Nyckelord :ELISA; ligand binding assay; immunoassay; comparison; antibody;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läsförberedande arbetsböcker i förskoleklass och skola : Arbetsboken, en ö i havet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Johanna Häggström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Workbooks are used and has been used for a long time in teaching context with younger children. Given that children start grade 1 after one year of preschool, I will in my study examine what type of activities that are presented in textbooks used for teaching younger children in pre-school and school grade 1. LÄS MER

 4. 4. Samlingen - en arena för att skapa kön! : En studie av barn och pedagogers interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Burwall; Hanna Häggström; [2013]
  Nyckelord :Bemötande; genus; könsstereotyp; samspel; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att fördjupa våra kunskaper i hur interaktionen mellan pedagogen och eleverna bidrar till att skapa kön i samlingen. Vårt fokus har varit på pedagogens bemötande av barnen och hur flickor och pojkar kommunicerar i samlingen. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsprovens spegling av styrdokumenten ur ett matematiskt kompetensperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Johanna Andersson; Annelie Vernersson; [2008]
  Nyckelord :matematik; kompetens; styrdokument; läromedel; grundskola;

  Sammanfattning : Ensidighet i matematikundervisning och matematikinlärning kan leda till brist på förståelse och ytlig kunskap hos elever. Syftet med studien var att undersöka vilken typ av kunskap elever testas på och därigenom få reda på om den kunskapssyn som lyfts fram i styrdokumenten även betonas i proven. LÄS MER