Sökning: "Kulturrådet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Kulturrådet.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. En resa mot frizonens mittpunkt : En etnografiskt inspirerad studie av ett kulturskoleprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Forsberg; [2019]
  Nyckelord :etnografi; empowerment; sociokulturellt perspektiv; socioekonomisk utsatthet; kulturskoleprojekt;

  Sammanfattning : Kulturskolans verksamhet når många gånger på grund av begränsad ekonomi och utanförskap inte ut till de socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige, varför Kulturrådet genom utvecklingsbidrag möjliggör kostnadsfri undervisning till nya målgrupper. Syftet med föreliggande studie har därför varit att beskriva och utvärdera ett av Kulturrådet finansierat projekt som riktar sig till ungdomar på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område, samt undersöka resultatet av ett empowermentbaserat undervisningssätt. LÄS MER

 3. 3. Styrning av kulturen - En studie om litteraturstödets politiska styrning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Samuel Björhag Dernestål; [2018]
  Nyckelord :Förordningar; NPM; Ramlag; Kulturdepartementet; Statens kulturrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i politikernas styrning av kulturpolitiken och hur detta har utvecklats sedan 1970-talet. Vi har här använt oss av Bengt Jacobssons bok Kulturpolitik: styrning på avstånd vilket påstår att incitamenten för styrningen av kulturpolitiken kommer från trender inom förvaltningen. LÄS MER

 4. 4. En stödd kultur, en stött kultur : Litteraturstödet 2018 - föreställningar och förväntningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Frida Påhlsson; [2018]
  Nyckelord :Kulturpolitik; statliga bidrag; litteraturstöd; Kulturrådet; kvalitet och värde; debatt Cultural politics; government grants; financial aid for literature; department of culture of Sweden; quality and worth; debate; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I början av 2018 utbröt en debatt om kulturrådets utdelning av litteraturstöd i svenska dagstidningar. I samband med uttalanden från kulturminister Alice Bah Kuhnke menade vissa av bokmarknadens aktörer att litteraturstödet är utsatt för politisk styrning och att kvalitetskriteriet bortprioriteras. LÄS MER

 5. 5. Förhållningssätt till digitalt läsfrämjande : En kvalitativ undersökning om bibliotekens användning av digitala medier i en läsfrämjande kontext

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Ottosson Malmros; Johanna Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalt läsfrämjande; läsfrämjande; digitalisering; digitala medier; digitalt läsande; litteratur; litteracitet; digitala kulturer;

  Sammanfattning : Då biblioteken och dess användare, såväl som läsningen och litteraturen, påverkas av den digitala utvecklingen och framväxten av så kallade “nya medier”, har vi i denna studie intresserat oss av digitalt läsfrämjande samt användningen av digitala medier i en läsfrämjande kontext. Påverkar användningen av digitala medier det läsfrämjande arbetet och i så fall på vilket sätt? Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur biblioteken resonerar kring och använder sig av digitala medier i läsfrämjande arbete utifrån hur de beskriver sina projekt i de ansökningar om bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser som inkommit till Kulturrådet för helåret 2017 och halva året 2018. LÄS MER