Sökning: "Linda Hagberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Hagberg.

 1. 1. Det avvaktande barnet i förskolan : En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hagberg; Annica Åhlén; [2020]
  Nyckelord :anknytning; avvaktande; förskola; förskollärare; otrygga; relationer; tillbakadragna; undvikande; attachment; social bond; preschool; preschool teacher;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Styrning, struktur och samsyn – en studie av samverkan mellan skola och socialtjänst.

  C-uppsats,

  Författare :Grace Pereira; Linda Hagberg; [2010]
  Nyckelord :Samverkan Skola Socialtjänst Styrning Struktur Sam;

  Sammanfattning : Syfte Vårt syftet är att studera de modeller för samverkan som presenteras i de två stöddokumenten: Myndigheten för skolutveckling m.fl. LÄS MER

 3. 3. "Orden är nyckeln till det nya språket". Fem lärares upplevelser av att undervisa elever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Linda Andersson; Lina Hagberg Lindström; [2008]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; språkutveckling; andraspråksutveckling; undervisning; modersmål; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I bakgrunden beskrivs språket och dess roll i människans liv. Läsaren ges en inblick i hurförstaspråk - och andraspråksinlärning sker samt vad som skiljer dessa åt. Ur ett pedagogisktperspektiv beskrivs skolans roll och ansvar för att hjälpa elever att utveckla ett fungerandeandraspråk. LÄS MER

 4. 4. Knowledge and experience of oral health among secondary school students in Zambia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Hagberg; Janna Sjödahl; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the knowledge about oral health and the experience ofpersonal and professional oral care among secondary school students. The study consisted of201 students in eleventh grade from one urban and one rural school in Livingstone andSesheke, Zambia. LÄS MER

 5. 5. En kvinnas hämnd : Kill Bill och actionhjältinnan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Liza Carlefred; Linda Hagberg; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Feministisk filmteori; stereotyper; filmindustrin; Quentin Tarantino; Kill Bill; actionhjältinnan; filmanalys. Feminist filmtheory; stereotypes; the Film Industry; Quentin Tarantino; Kill Bill; the Actionheroine; Filmanalysis.; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : I december 2003 gick filmen Kill Bill upp på biograferna med ett våldsamt och blodigt innehåll. Reaktionerna blev starka, vilket kan bero på att Kill Bill är en actionfilm där kvinnorna har en annan roll än den lättklädda medhjälparen. LÄS MER