Sökning: "Linda Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Linda Magnusson.

 1. 1. Arbetslinjens hegemoni : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Magnusson; Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :discourse analysis; labour; sick leave; social work; the new work strategy; unemployment; Arbete; arbetslinjen; arbetslöshet; diskursanalys; sjukförsäkring; socialt arbete;

  Sammanfattning : When analysing what the concept of work has meant historically in Sweden, acomplex image of shifting meanings emerge. Labour has been given meaning andvalue to the individual as a tool of empowerment and self-reliance and to society asa way of financing the welfare state. LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar mellan skolans professioner : En studie om ett förändringsarbete med fokus på elevers förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marie Nordström; Maria Magnusson; [2020]
  Nyckelord :CAS2; PASS-modellen; specialpedagogik; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka ett förändringsarbete med specialpedagogisk karaktär. I studien har psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor inom olika skolverksamheter deltagit. För att svara upp mot det ställda syftet formulerades fyra frågeställningar där fyra teman lyftes fram. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Magnusson; Katarina Svensén; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; läs- och skrivsvårigheter; motivation; samarbete; socialkonstruktivism; stöd; tidiga insatser; tvåspråkiga elever;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter upptäcks och vilken kunskap pedagogerna har för att tidigt upptäcka och stödja dem på högstadiet. En jämförelse gjordes även av hur flerspråkiga och enspråkiga elever upplever stödet i undervisningen de får och om det var någon skillnad. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Decentralized Alternatives to PKI for IoT Devices : A litterature study and proof of concept implementation to explore the viability of replacing PKI with decentralized alternatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Magnusson; [2018]
  Nyckelord :PKI; IKP; SCPKI; IoT; web of trust; Blockchain; krypteringsnyckeldistribution; sakernas internet; blockkedja;

  Sammanfattning : This report is the result of an investigation into current possibilities to use blockchain or other distributed ledger technologies for identification and authentication in an Internet-of-Things (IoT) setting. During the course of the project, several different distributed ledgers have been examined and their strengths and weaknesses analyzed with respect to their potential use in connected devices with constrained resources. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av språkliga aspekter i elevtexter : En innehållsanalys av ett fokusgruppssamtal med fyra lärare i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linda Magnusson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utgår ifrån fyra lärares bedömning av elevtexter i svenska som andraspråk. Syftet med studien är att undersöka hur likvärdigheten i bedömning och betygssättning påverkas av lärarens värdering av texterna utifrån aspekterna kommunikationsstrategier och språk och stil. LÄS MER