Sökning: "Lisa Widén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Widén.

 1. 1. Göra mer med mindre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Annie Delmar; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Zero Waste; ecological food; locally produced food; sustainable consumption; packaging-free food; value-driven activities.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As a result of the current climate crisis, which reflects people's unsustainable consumer behaviour, there is an increased need for companies to apply sustainability strategies. One of the responses to the crisis is the increasing number of packaging-free grocery stores that have opened across Europe. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 3. 3. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER

 4. 4. The Production of Comfort : - How Financial Auditors Experience that they Become Comfortable with I T -auditors

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Hedman; Alexander Törnby; Lisa Påhlman; [2015]
  Nyckelord :Auditors; comfort; comfort theory; information technology; IT-auditors; IT-auditing;

  Sammanfattning : Auditors need to feel comfortable when signing the audit in order to produce comfort to society. Today, most companies use complex IT-systems that require that an IT-audit is performed. Rarely auditors possess the sufficient knowledge to perform the IT-audit and therefore an external part of the audit team is involved, namely IT-auditors. LÄS MER

 5. 5. Nyttiggörande av stabiliserade/solidifierade muddermassor ovan vattenytan : En studie av sediment från hamnarna i Köping och Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Öborn; [2014]
  Nyckelord :Dredged sediments; stabilization solidification; PAH; TBT; heavy metals; leaching; Muddermassor; stabilisering solidifiering; PAH; TBT; tungmetaller; lakning;

  Sammanfattning : Muddringsprojekt är en global företeelse och görs av flera olika anledningar, till exempel för miljömässiga aspekter och för breddning av farleder. För att få en hållbar utveckling är det viktigt att finna bra lösningar på frågan hur förorenade sediment skall hanteras . LÄS MER