Sökning: "Patientcentrerad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Patientcentrerad omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter som inte följer den ordinerade läkemedelsordinationen. : En litteraturstudie i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Joakim Andersson; [2020]
  Nyckelord :experience; medical treatment; non-adherence; non-compliance; nurses; nursing; Bristande följsamhet; erfarenheter; läkemedelsbehandling; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ett vanligt förekommande problem inom vården att patienter inte tar ordinerade läkemedel. Detta kan få stora konsekvenser för patienten och dennes hälsa. LÄS MER

 2. 2. “När du är märkt med epilepsi, stängs alla dörrar” : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med epilepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Andreas Larsson Hammarlund; Oliwer Lappalainen Rollert; [2020]
  Nyckelord :epilepsi; upplevelser; leva med; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som förekommer över hela världen. Epilepsi yttrar sig genom olika former av anfall som kan innebära kramper, medvetslöshet, muskelryckningar, utöver det är sjukdomen många gånger helt osynlig. LÄS MER

 3. 3. Hotet och våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Myrzell; Malin Silfver; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Nursing care; Nurse-patient relations; Patient-centered care; Violence; Omvårdnad; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskor; Sjuksköterska-patientrelation; Våld;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Det är ett globalt växande problem att sjuksköterskor utsätts för hot och våld inom hälso-och sjukvården. Konsekvenserna kan bli flerdimensionella. Både sjuksköterskor och patienter riskerar att drabbas av negativa effekter till följd av hot och våld inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande enligt patienter med diabetes typ II : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Eriksson; Lise- Lotte Månsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ II; patientcentrerad vård; patientperspektiv; relation mellan sjuksköterska och patient; sjukvårdspersonals attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarenheter kan skiljas åt mellan individer. Hur sjukvårdspersonals bemötande erfars för en patientgrupp kan därför vara olika. Diabetes typ II är den mest förekommande typen av diabetes i världen. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla genom att förenkla - en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av vårdplaner på en medicinavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Danijela Handanovic; Helena Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :omvårdnad; patientcentrerad vård; patientjournal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det sker en omställning av svensk sjukvård, från ett medicinskt perspektiv till en personcentrerad vård. Vårdplanen är ett exempel där omställningsarbetet behöver utvecklas när det gäller dokumentation av bedömning, vård och behandling. LÄS MER