Sökning: "Patientlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Patientlagen.

 1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Rönneberg; Madeleine Wallgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sluten psykiatrisk tvångsvård; patienters erfarenheter; positiva erfarenheter; negativa erfarenheter; vårdrelationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tvångsvårdade patienters erfarenheter av sin vård hörs sällan. Inom den psykiatriska tvångsvården finns det många etiska aspekter att ta hänsyn till. Sjuksköterskans etiska kod måste appliceras även vid tvångsvård. Sjuksköterskan ska vara lyhörd, respektfull, visa medkänsla och värna om patientens integritet. LÄS MER

 3. 3. Förstå, vilja och kunna : En kvalitativ studie av en viktig treenighet i implementeringen av patientlagen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Skarheden; [2020]
  Nyckelord :Implementering; implementeringsproblem; implementeringsteori; patientlagen;

  Sammanfattning : Patientlagen (SFS 2014:821) trädde i kraft 1 januari 2015. I implementeringsprocessen är det viktigt att man gör uppföljningar av implementeringen för att se hur det implementerade fungerar i verksamheten. Detta gör man för att säkerställa att det inte har uppkommit implementeringsproblem. LÄS MER

 4. 4. Samskapande som en väg till ökad delaktighet : En fallstudie och ett förbättringsarbete inom hemsjukvården där patienter, anhöriga och personal möts i Experience-Based Co-Design.

  Master-uppsats, Jönköping University/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Beatrice Nygren; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Experience-Based Co-Design; kvalitetsförbättring; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienters ställning har stärkts genom Patientlagen som trädde i kraft första januari 2015 och betonar patientens delaktighet i vården. Trots detta är patientens ställning oförändrad eller till och med något försvagad efter lagens införande. LÄS MER

 5. 5. Samverkan kring alkoholism : Kommunen och landstingets delade ansvar

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Maria Bühlund; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Beroendecenter; Hälso- och sjukvårdslagen; Socialtjänstlagen; organisation och regelverk;

  Sammanfattning : Patientlagen (2014:821) finns för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen är behjälplig för att lyfta fram patientens möjligheter att medverka och vara aktiv i den egna vården. LÄS MER