Sökning: "Påtvingat kroppsligt ingrepp"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Påtvingat kroppsligt ingrepp.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER

 3. 3. Hur otydlig får man vara? - En kritisk analys av 5 kap. 6 § skollagen vad gäller rektors och lärares befogenhet att ingripa fysiskt mot elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Larsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; skollagen; kroppsligt ingrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innan nuvarande skollag trätt i kraft uttryckte många lärare en osäkerhet kring vilka åtgärder som får vidtas för att komma tillrätta med akuta ordningsstörande situationer. Högsta domstolen efterlyste samtidigt att lagstiftaren skulle ta klar ställning kring frågan om tillåtligheten av kroppsliga ingrepp mot elever och vid behov införa uttryckliga regler om detta. LÄS MER

 4. 4. Åldern är ju bara en siffra? - En kartläggning av huruvida Rättsmedicinal- och Migrationsverkets medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn strider mot Regeringsformens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :konstitutionell rätt; asylrätt; migrationsrätt; rättssociologi; EU-rätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättsmedicinalverket har från Regeringen fått i uppdrag att från och med 2017 utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Huruvida den asylsökande har uppnått 18års ålder är relevant för att avgöra vilket stöd och skydd personen är berättigad till. LÄS MER

 5. 5. "Den som tiger samtycker?" Om beslutsoförmögnas samtycke till vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karina Stiernblad; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningasrätt; administrative law; socialrätt; social law; statsrätt; constitutional law; Health care law.; Medicine and Health Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågeställningen i detta arbete rör i vilket omfång det allmännas vård och omsorg av beslutsoförmögna individer kan sägas utföras med grund i lag eller om dessa ingrepp i huvudsak är olagliga. Utgångspunkten tas i regeringsformen 2 kap 6 § 1 (RF) var man, sammanfattningsvis, kan säga att ett ingrepp, i betydelsen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, är grundlagsstridigt. LÄS MER