Sökning: "Piano grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Piano grupp.

 1. 1. Att spela tillsammans med andra : En kvalitativ intervjustudie kring gemensamhetsskapande aktiviteter i pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Mariana Edman; [2021]
  Nyckelord :musical learning; community-building activities; piano teaching; socio-cultural perspective; semi-structured interviews; musikaliskt lärande; gemensamhetsskapande aktiviteter; pianoundervisning; sociokulturellt per-spektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur kulturskolelärare ser på gemensamhetsskapande aktiviteter i sin pianoundervisning samt hur dessa påverkar elevers sammanhållning och lärande. I bakgrundskapitlet presenteras litteratur som behandlar positiva effekter av användning av gemensamhetsskapande aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Individualisering i gruppundervisning : Om piano- och gitarrlärares didaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Englin; Samuel Lindell; [2020]
  Nyckelord :Gruppundervisning; instrumentalundervisning; individanpassad undervisning; individualisering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur piano- och gitarrlärare ser på och upplever sig arbeta med individualisering i gruppundervisning. Metoden som använts är enskilda intervjuer i semistrukturerad form. LÄS MER

 3. 3. Pianolärares teoretiska och praktiska förståelse av individualisering : En kvalitativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Chenfei Yang Halvardsson; [2020]
  Nyckelord :individualization work; culture school; piano teaching; teaching literature; socio-cultural perspective; focus group interviews; individualiseringsarbete; kulturskolan; pianoundervisning; undervisningslitteratur; sociokultu-rellt perspektiv; fokusgruppintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra en grupp pianolärare och en grupp musiklärarstudenters förståelse av individualisering. Forskningsfrågan behandlar synsätt och arbetssätt i en grupp yrkesverksamma lärare och en grupp lärarstudenter. LÄS MER

 4. 4. Pianoundervisning - grupp eller enskilt? : Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2019]
  Nyckelord :piano; pedagogy; didactics; methodology; piano teaching; group education; individual teaching; piano; pedagogik; didaktik; metodik; pianoundervisning; gruppundervisning; enskild undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform, i detta fall enskild undervisning eller gruppundervisning. Tre pianopedagoger har intervjuats och sex observationer har genomförts. LÄS MER

 5. 5. "Lets Play!" : En studie av kunskapsöverföring mellan digitala spel och musikinstrument.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Daniel Polgar; Lee Kåberg; [2014]
  Nyckelord :Music games; learning in games; educational games; children; games for kids; semiotic domains; digital games; rhythm games; music simulator.; Musikspel; lärande i spel; pedagogiska spel; barn; barnspel; semiotiska domäner; digitala spel; rytmspel; musiksimulator;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine if users of digital music games may acquire skills from the games that may be of use in learning to play a real instrument, that is a non-digitally simulated instrument like an acoustic piano. We have used Gee’s theory regarding a possible interconnection between different semiotic domains, and how this connection may enable a transfer of skills between related domains. LÄS MER