Sökning: "Pre-tax profit"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pre-tax profit.

 1. 1. Goodwillnedskrivningarnas värderelevans : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Melinda Berggren; Simon Stensgaard; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Value relevance; Impairment loss; Market value; Book value; Pre-tax profit; Carrying value of goodwill; Correlation; Goodwill; Värderelevans; Nedskrivning; Börsvärde; Eget kapital; Resultat före skatt; Redovisad goodwill; Samband;

  Sammanfattning : I denna studien har 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap undersökts för de finansiella åren 2016 och 2017. Syftet med studien har varit att förklara sambandet mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag på den svenska aktiemarknaden samt att analysera och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som utförts på utländska marknader. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstrukturens effekt på lönsamhet : En studie av svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Richard Geiding; Jesper Einarsson; [2014]
  Nyckelord :Capital structure; profitability; tax-shield; Swedish companies; the capital structure irrelevance theory; trade-off; agency theory; Kapitalstruktur; lönsamhet; skattesköld; svenska företag; kapitalstrukturens irrelevansteori; trade-off; agentteorin;

  Sammanfattning : In this paper the effect of capital structure on profitability has been investigated among Swedish companies. The essay intends to examine how the relationship between debt and profitability appear among Swedish companies and if the relationship differs between industries. LÄS MER

 3. 3. Tax Motivated Transfer Pricing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Shirley Ye Ekström; Loris Dall; Darja Nikolajeva; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Multinational Corporations (MNCs) or Multinational Enterprises (MNEs) are of great importance in the global economy. A great amount of international trade is either between multinational corporations or within a multinational corporation, which is called intra-firm trade. Therefore, intra-firm trade is also of importance in the global economy. LÄS MER

 4. 4. Att investera i toppen av en högkonjunktur : Ett fenomen i svensk börshistoria

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl-Ludvig Wennerström; Dennis Bäckdahl; [2008]
  Nyckelord :Price-earnings ratio; GDP; valuation; Stockholmsbörsen; margins; stock return; earnings; growth; estimates; economic slump; recession; P E-tal; BNP-tillväxt; värdering; Stockholmsbörsen; marginaler; avkastning; vinsttillväxt; prognoser; lågkonjunktur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åren 86-97 kännetecknas som en period med flera stora reformer och en svensk konjunktur som nådde sin botten med tre år i följd av negativ BNP-tillväxt. Påtagligt var även reaktionen från Stockholmsbörsen som i samband med lågkonjunkturen upplevde en kraftig nedgång. LÄS MER