Sökning: "Prestationsbaserad självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Prestationsbaserad självkänsla.

 1. 1. Visst är jag duktig som tränar!? : En tvärsnittsstudie om prestationsbaserad självkänsla och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sofia Reimers; Nora Norin; [2021]
  Nyckelord :Prestationsbaserad självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivation till fysisk aktivitet hos individer med prestationsbaserad självkänsla (nedan benämnt som PBS) samt att se över skillnader mellan kön och ålder i dessa frågor. De frågeställningar vi vill studera är ”Vad motiverar individer med prestationsbaserad självkänsla till fysisk aktivitet?”, ”Finns det skillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Finns det könsskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”,” Finns det åldersskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Vilken grupp individer ägnar mest tid till vardagsmotion och fysisk träning?”. LÄS MER

 2. 2. Att drivas av passion – en välsignelse eller förbannelse? En sambandsstudie mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Stentorp; [2020]
  Nyckelord :The dualistic model of passion; Passion scale; competence-based self-esteem; self-determination theory; need satisfaction; meaning in life; burn-out; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. LÄS MER

 3. 3. Attityder och tillit till AI-baserad rekrytering i relation till personlighetsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elias Morén; Wilhelm Green; [2020]
  Nyckelord :Femfaktorteorin; personlighetstest; prestationsbaserad självkänsla; AI-baserad rekrytering; AI; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka attityder till AI-baserad rekrytering samt finna skillnader mellan personlighetsfaktorer och prestationsbaserad självkänsla i relation till tillit till AI-baserad rekrytering. Frågeställningen som studien byggde på var följande: Finns det en skillnad i tillit till AI-baserad rekrytering kopplad till en specifik personlighetsfaktor? Studien genomfördes med en kvantitativ metod och totalt ingick 60 deltagare. LÄS MER

 4. 4. Elitidrott och självkänsla : Lagidrottares upplevelser av sin självkänsla kopplat till elitidrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Base self-esteem; high performance-based self-esteem; elite sports; team sports; Bas-självkänsla; prestationsbaserad självkänsla; elitidrott; lagidrott;

  Sammanfattning : Undersökningen har studerat hur sex elitidrottande kvinnor upplever sin självkänsla kopplat till bas-självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Det tar utgångspunkt i att elitidrott är en prestationsinriktad miljö som med omgivningens krav ställer press på idrottarna. LÄS MER

 5. 5. Upplevd feedbackmiljö och välbefinnande på arbetet hos offentliganställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Murat Saglamoglu; Jonas Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; feedbackmiljö; välbefinnande; prestationsbaserad självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan feedbackmiljön främjad av närmaste chef, de anställdas upplevda välbefinnande kopplad till arbetet samt de anställdas uppmätta prestationsbaserade självkänsla, PBS. Undersökningen besvarades av 35 deltagare från offentliga sektorn genom en organisation inom kommunal förvaltning. LÄS MER