Sökning: "Psykisk ohälsa kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden Psykisk ohälsa kommunikation.

 1. 1. Förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö under Covid-19 - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Svanberg; [2021-08-20]
  Nyckelord :Barnmorska; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat avbalansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete.I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 reglerasarbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk ochfysisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aneta Stos; Catherine Moberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en utsatt grupp som har större risk att drabbas av diskriminering, hot och våld än andra minoritetsgrupper. Det leder till konsekvenser i transpersoners välmående, psykiska och fysiska hälsa samt i det sociala livet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Fadumo Yusuf Abdille; Leyla Hussein Barseye; [2021]
  Nyckelord :experience; mental illness; nurses; self-harming behavior; stigma; psykisk ohälsa; sjuksköterska; självskadebeteende; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är vanligt förekommande i alla åldrar. Individer med självskadebeteende möter stigmatisering och diskriminering. Sjuksköterskor kan göra en stor skillnad för dessa patienter genom att bemöta de på ett respektfullt sätt. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivningssamtal på vårdcentral med patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Hannah Björkman; Veronica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; telefonrådgivningssamtal; psykisk ohälsa; primärvården; upplevelser; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är en av de största hälsoutmaningarna i Europa idag avseende prevalens, sjukdomsbörda och funktionsnedsättning. I Sverige ökar sjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och vid alla sjukskrivningar som varar längre än 14 dagar är psykisk ohälsa orsak till hälften. LÄS MER