Sökning: "adaptation of tactics"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden adaptation of tactics.

 1. 1. Att överleva i av- och ombokningarnas tid : En kvalitativ studie av hur två hotell och två resebyråer anpassat sig till och hanterat effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ebba Hansell; Wurood Harbi; [2020]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; crisis; crisis management; organizational learning; hotel industry; travel agency industry; learning in crisis; tactical marketing; strategic marketing.; Covid-19 pandemin; kris; krishantering; organisatoriskt lärande organisational learning ; hotellbranschen; resebyråbranschen; lärande under en kris learning in crisis ; taktisk marknadsföring; strategisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur den kris som Covid-19 pandemin skapat harpåverkat hotell och resebyråers digitala taktiska respektive planerade strategiska marknadsföring,samt den krishantering som tillämpats av företagen under denna pandemin och de lärdomar dedragit av denna kris.Teori: Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar marknadsförings-, krishanteringsoch organisationsteori. LÄS MER

 2. 2. Elevanpassning inom slöjden : Slöjdlärares relation till elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Hanna Sandin; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; ramfaktor; anpassning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to elucidate how some teachers view their situation regarding students with concentration difficulties. The questions deals with how they see their opportunities to adapt the teaching, what they themselves think they do to adapt the teaching and what they lack to be able to provide better adaptations in their teaching. LÄS MER

 3. 3. Teknik och taktik som begrepp inom ramen föR taktikanpassning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martinsson Patric; [2018]
  Nyckelord :Teknik; taktik; taktikanpassning; marinkrigföring; grundprinciper; sjömålsrobot;

  Sammanfattning : Tactical adaptation is one of ten principles in naval warfare and listed in Swedish Doctrine for Naval Tactics from 2010. All levels of command can use tactical adaptation and uses it to reach the goal with the battle. Behind tactical adaptation, technology in relationship with tactics as a concept works together to support the tactical adaptation. LÄS MER

 4. 4. Kan kostnad och de grundläggande förmågorna belysa effektiviteten hos taktikanpassningar i Adenviken och Somalia?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jennifer Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Taktikanpassning; Grundläggande förmågorna; Kostnad; Pirater; Adenviken; Somalia;

  Sammanfattning : In this thesis there have been identified that there is a window in research between the two phenomena on (1) how pirates have influenced the global economy and (2) how tactics adaptation between the actors in the Gulf of Aden and around the Somali basin have affected each other. The purpose is to investigate this relationship between the fundamental capabilities and the cost of tactical adaptation. LÄS MER

 5. 5. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Johansson; Elli Sandström; [2018]
  Nyckelord :resilience; landscape architecture; resilient design; global warming; climate change; climate adaptation; sea level rise; flooding; coastal protection;

  Sammanfattning : In the footsteps of human society global warming have caused the world’s oceans to expand due to increased average temperature and further created sea level rise and flooding. Today the most frequent natural disasters are water related which comes with great challenges in designing and planning for coastal protection. LÄS MER