Sökning: "annat ord för handlar om"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden annat ord för handlar om.

 1. 1. “Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Fredén; Lisa Glans; [2021-06-21]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; skolsvårigheter; problematisk lärandesituation; inkludering; exkludering; uppfattningar; relationer; sårbarhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stödmed fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas ochföräldrarnas tankar och uppfattningar kring att vara placerad/ ha ett barn placerat i särskildundervisningsgrupp och genom detta få en djupare förståelse för skolans uppdrag gentemotelever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Är Good Enough tillräckligt? : En kvalitativ studie om hur föräldraskap framställs i podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Larsson; [2021]
  Nyckelord :Attachment; Commited; Good enough; Future; Norms; Parenting; Safe; Anknytning; Good enough; Engagerad; Framtid; Föräldraskap; Normer; Trygg;

  Sammanfattning : Att vara förälder i dagens moderna samhälle medför press från delvis samhället men kanske mestadels från sociala medier. Det ställs olika förväntningar på föräldrar och normer kring hur föräldrar ska agera och det finns dessutom olika lagar som styr, som bland annat barnkonventionen och föräldrabalken. LÄS MER

 3. 3. Arkivvärderingens grunder : En fallstudie om bevarande i myndigheten Statens Skolinspektion, utifrån ett makroperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Katrina Eriksson Lidén; [2021]
  Nyckelord :Arkivvärdering; makrovärdering; bevarande; gallring; kulturarv;

  Sammanfattning : Arkivvärdering kan utgå från olika perspektiv. Uppsatsen har lyft något som inte alltid är fokus i arkivvärdering: bevarandet. LÄS MER

 4. 4. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lukas Danielsson; [2020]
  Nyckelord :spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Sammanfattning : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. LÄS MER

 5. 5. Civilsamhälle, Segregation och Demokrati : En kvalitativ studie om hur segregation och demokrati i två diametralt motsatta områden påverkar dess civilsamhällesorganisering.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kathrin Manookian; [2020]
  Nyckelord :Civil society; Democracy; Segregation; Prosperity; Night – hikers associations; Civilsamhälle; Segregation; Demokrati; Nattvandrarföreningar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att jämföra två nattvandrarföreningar i två diametralt motsatta områden i Stockholm, en i ett välbärgat område och en i ett socialt och ekonomiskt utsatt område. De bostadsområdena som har valts är Lidingö och Hallunda-Norsborg. LÄS MER