Sökning: "annat ord för handlar om"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden annat ord för handlar om.

 1. 1. ”De svåra orden gör texten mörk” - en studie om vuxna flerspråkiga elevers textrörlighet i ämnet samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkeli; [2023-03-01]
  Nyckelord :vuxenutbildning; samhällskunskap; textrörlighet; sociokognitiv teori; ledtrådar; språkliga utmaningar;

  Sammanfattning : Lärobokstexter på gymnasienivå kan vara besvärliga att läsa eftersom skolspråket på den nivån har många språkliga drag som gör texterna opersonliga och abstrakta. Om man dessutom har ett annat förstaspråk än svenska och inte känner till de språkliga dragen för lärobokstexter särskilt väl, så kan texterna innebära stora utmaningar för förståelsen. LÄS MER

 2. 2. En musik- och textanalys av dramatiska nycklar i operan Im Treibhaus  : Intermodala relationer i en multimodal gestaltning 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Sjödén; [2023]
  Nyckelord :Im Treibhaus; opera; Mathilde Wesendonck; Richard Wagner; dramatic keys; multimodal narrativ; musical narrativ functions; intermodal relations; guided listening experiance; listening strategies; structured listening; parallel listening; music analysis; text analysis; collaboration; word and tone conflict; communication; meaning creation; Staffan Storm; Ebba Witt-Brattström; Martyna Kaiser; Im Treibhaus; opera; Mathilde Wesendonck; Richard Wagner; dramatiska nycklar; multimodalt berättande; musikaliska berättarfunktioner; intermodala relationer; guidad lyssnaruppplevelse; lyssnarstrategi; strukturerat lyssnande; parallellt lyssnande; musikanalys; textanalys; samverkan; ord- och tonkonflikt; kommunikation; meningsskapande; Staffan Storm; Ebba Witt-Brattström; Martyna Kaiser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka musiken och textens relation i operan Im Treibhaus från 2021 och titta på hur de samverkar och kommunicerar med varandra och utifrån det titta på vad det skapar för relation mellan de och hur det påverkar dramat. Genom operans historia har en ord- och tonkonflikt genererat flitigt om vilken av musiken eller texten som borde anses som mest rättmättigbärare av dramat, musiken eller texten? Majoriteten av åsikterna har av anpassliga åsiktsbärare för ämnet delat in musik respektive text i två läger där de ställs mot varandra. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med begreppsförståelse i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Clarinsson; Sandra Christensen; [2023]
  Nyckelord :Matematisk begreppsförståelse; matematisk språkutveckling; mediering; scaffolding; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemet som vi har sett ute i matematikklassrummen är att eleverna har svårigheter med att använda och uttrycka sig korrekt med de matematiska orden och begreppen. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar språk­utvecklande med matematiska ord och begrepp i undervisningen för att utveckla elevers mate­matiska begreppsförståelse. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares interaktion med pojkar och flickor : En studie om hur förskollärares interaktion påverkar barns språkutveckling och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mahnaz Balali; [2022]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; förskolan; genuspedagogik; språkutveckling; feministisk poststrukturalistisk teori; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur könsnormer påverkar förskollärares interaktion med barn och vilka möjligheter ges till barn med olika kön för att kunna utveckla sina språkliga kunskaper. Ett annat syfte med studien är att få kunskap om hur förskollärares förhållningssätt kan bidra till jämställdhet. LÄS MER