Sökning: "autism vård"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden autism vård.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet att vårda individer med autismspektrumtillstånd inom slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lovisa Andersson; Moa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; omvårdnad; personcentrerad vård; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli sjuk och hamna på sjukhus kan vara en stor omställning för vem som helst, men för en person som har autismspektrumtillstånd (AST) kan det vara en ännu större utmaning. Personer med AST har ett stort behov av rutiner och är mycket känsliga för starka sinnesintryck så som lukt, ljud och känsel. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med autismspektrumtillstån

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Rolandsdotter; Klara Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorders; experiences; healthcare professionals; hospital; Autismspektrumtilstånd; erfarenheter; vårdpersonal; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd, AST, är ett samlingsnamn för flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. AST påverkar hjärnans kognitiva delar och resulterar i svårigheter med det sociala samspelet, kommunikation och begränsad föreställningsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Deras speciella barn : Hur familjer med barn som har autismspektrumtillstånd upplever vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Persson; Emma Rosén; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; care; children; experience; parents; Autismspektrumtillstånd; barn; föräldrar; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är en komplex neuroutvecklingsstörning och är ett samlingsnamn för tillstånd som innebär en begränsning i barnens utveckling gällande en ömsesidig kommunikation, intressen och socialt samspel. Familjer till barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva oro och stress när de behöver söka vård. LÄS MER

 4. 4. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johannes Godsk; [2020]
  Nyckelord :LSS; miljöpsykologi; trädgårdsterapi; trädgård; sinnesträdgårdar; autism; vårdhistoria;

  Sammanfattning : Huvudsyfte med arbetet är att utreda hur man utformar en god utemiljö för LSSverksamheter. Närmiljön är ytterst viktig för personer som av olika anledningar behöver hjälp i vardagen. Denna grupp har i olika grad en mer begränsad förmåga att ta sig till andra miljöer än den direkta närmiljön. LÄS MER

 5. 5. "Det är vaniljglass hela livet!" : En narrativ studie om autism och/eller ADHD hos unga flickor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Nordlöf; [2020]
  Nyckelord :anpassningar; föräldrar; hermeneutik; intervju; mammor; norm; stöd; upptäckt;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i att forskning visar att svårigheter som tyder på autism och ADHD hos unga flickor ofta uppmärksammas tidigt av föräldrarna medan det vanligen tar lång tid innan förskola, skola och vård uppmärksammar dem. Detta leder många gånger till att flickorna inte får den hjälp de behöver, vilket resulterar i att de mår dåligt. LÄS MER