Sökning: "bans"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet bans.

 1. 1. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Rapporteringen som reser sig ur askan : En kvalitativ innehållsanalys av hur de svenska koranbränningarna gestaltas i Dagens Nyheter jämfört med Al Arabiya.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Vallin; Sonja Lagerwall; [2024]
  Nyckelord :Quran burning; framing; orientalism; occidentalism; blasphemy; freedom of speech; Islam;

  Sammanfattning : The freedom of speech, caricatures and satire, bans on veils and burning of the Koran have been reported and portrayed in different ways in several news media. The aim of this study was to analyze how the burnings of the Koran in Sweden are portrayed in Swedish media (Dagens Nyheter) compared to English-language Arabic media (Al Arabiya). LÄS MER

 3. 3. I rättsosäkerhetens spår : hanteringen av återreseförbud vid "spårbyte" inom den svenska rättstillämpningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Elma; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds om Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas uppfattning om att ett återreseförbud måste hävas för att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt reglerna om spårbyte, har stöd i gällande rätt. För att besvara denna fråga utreds under vilka förutsättningar ett återreseförbud får respektive ska meddelas och hur återreseförbudet inverkar på en ansökan om spårbyte. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsövervakning – En undersökning av påföljden ungdomsövervakning och dess förhållande till särbehandlingen av unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Palmenäs; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsövervakning; påföljdssystemet; unga lagöverträdare; särbehandling; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i svensk rätt vid påföljdsbestämningen, och det finns särskilda påföljder för ungdomar. Ungdomsövervakning infördes i januari 2021 som en ny påföljd för unga lagöverträdare. LÄS MER

 5. 5. Vem betalar för artskyddet i skogen? – Om skogsägares möjligheter att få ersättning vid avverkningsförbud på grund av artskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Söderberg Olofsson; [2023]
  Nyckelord :rättsvetenskap; artskydd; egendomsskydd; ersättningsrätt; miljörätt; rådighetsinskränkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forestry serves as a valuable economic resource for individual forest owners. Simultaneously, forests play a crucial role in preserving biodiversity by providing habitats for protected species. LÄS MER