Sökning: "bedömningsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet bedömningsmodeller.

 1. 1. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Klofsten; Wilhelm Jarnvall; [2019]
  Nyckelord :kreditgivning; säkerhet; risk; skogsbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Jordbruk och skogsbruk är två branscher som kännetecknas av betydande kapital men med ett relativt svagt resultat. I teorin borde detta innebära en risk för bankerna, då ett svagt kassaflöde försämrar återbetalningsförmågan. Dock ses jordbruk och skogsbruk som attraktiva placeringar för kreditgivare. LÄS MER

 2. 2. Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – enstudie av 10 lärares metoder och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Bjarnestam; [2018]
  Nyckelord :engelska; textbedömning; bedömningsmetod; bedömning; skrift; betyg; utvärdering text; textproduktion; plagiat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Designprinciper för digitala DevOps-bedömningsmodeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tobias Sandberg; Tobias Svensson; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Action Design Research; Design artifact; Process assessment; Assessment model; DevOps; Action Design Research; Designartefakt; Processutvärdering; Bedömningsmodell;

  Sammanfattning : Det finns idag ett stort behov för IT-verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att bedöma och utvärdera den befintliga situationen i syfte att skapa bra åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Koch; Johnson Fredrik; [2017]
  Nyckelord :peer to peer; bank; kredithantering; kreditrisk; privatlån; beteendemönster;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. LÄS MER

 5. 5. Sexualitet och långvarig smärta.  Ett arbetsområde för arbetsterapeuter? : Kvantitativ studie som beskriver om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med långvarig smärtproblematik arbetar med sexualitet i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sofie Hopstadius; Elina Ottosson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapeut; Arbetsterapi; Långvarig smärta; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med långvarig smärtproblematik arbetar med sexualitet i Sverige. Metod: Kvantitativ enkätstudie med induktiv ansats. Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och bestod av 35 arbetsterapeuter som arbetade inom olika smärtverksamheter i Sverige. LÄS MER