Sökning: "change management vd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden change management vd.

 1. 1. Implementering av automatiseradsvetsteknik : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Marte Erlien; [2019]
  Nyckelord :business development; change management; management systems; total quality management; robotic welding; welding technology; förändringsledning; ledningssystem; kvalitetsbristkostnader; offensiv kvalitetsutveckling; robotsvetsning; svetsteknik; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : The degree projects purpose is to explore, analyze and explainwhat quality improvements robotic welding can bring to a company’soperations. The study was carried out as a qualitative case studywith an inductive approach. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors karriärmöjligheter inom detaljhandeln : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser att nå ledningspositioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Chapman; Camilla Öyen; [2018]
  Nyckelord :Retail; Management Positions; Attributes; Gender Stereotypes; Career Opportunities; Detaljhandel; Ledningsposition; Egenskaper; Könsstereotyper; Karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Inom detaljhandeln anses könsfördelningen av de anställda vara jämställd, men när ledningspositionerna granskas visar det sig att det är män som dominerar på positionerna. Trots lagstiftningar för att främja en jämställd arbetsmarknad och det faktum att en förändring av könsfördelningen skett de senaste tio åren visar det sig ändå att underrepresentation av kvinnor på ledningspositioner kvarstår. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsinformation i VD-ordet : En kvantitativ studie av företag på OMX Stockholm LargeCap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Magnus Olsson; Karl Ambrosiusson; [2018]
  Nyckelord :Annual Report; CEO; OMX Stockholm Large Cap; Sustainability; Sustainability Report; CSR; GRI; Checklist; Årsredovisning; VD-ordet; OMX Stockholm Large Cap; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; CSR; GRI; Ordlista;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsinformation i VD-ordet- En kvantitativ studie av företag på OMX Stockholm Large CapFörfattare: Magnus Olsson och Karl AmbrosiussonBakgrund: VD-ordet är ett frivilligt avsnitt i årsredovisningen där företagsledningen och den verkställande direktören har möjlighet att uttrycka sig om det gångna året och framtiden. VD-ordet är en av de mest lästa delarna i årsredovisningen. LÄS MER

 4. 4. Impression management i svenska företags VD-ord.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Marko Cvitkovic; [2018]
  Nyckelord :Impression management; readability; accounting; financial performance; investments; stakeholders; Impression management; läsbarhet; redovisning; finansiell prestation; investeringar; intressenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera om, och i så fall hur, svenska börsnoterade företag använder impression management (IM) i VD-ord samt om företagens karaktäristika har ett samband med IM. Denna studie fokuserar på sambandet mellan företagets finansiella resultat och användandet av IM i form av läsbarhetspåverkan. LÄS MER

 5. 5. Styrning under tillväxt : en fallstudie på ett tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elise Pålsson; Ulrika Rehnström; [2017]
  Nyckelord :management control system; growth; manufacturing company; information; Styrsystem; tillväxt; tillverkningsföretag; information;

  Sammanfattning : Examensarbete, 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Fördjupning Controller, 4FE18E Titel: Styrning under tillväxt - en fallstudie på ett tillverkande företag Författare: Elise Pålsson och Ulrika Rehnström Handledare: Fredrik Karlsson Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund: Det ständiga behovet av förändring karakteriserar dagens marknad och företag måste anpassa sig efter omvärlden. Styrsystemets uppgift är att förse företag med information inför beslutsfattande och för att motivera de anställda. LÄS MER