Sökning: "communication with guardians."

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden communication with guardians..

 1. 1. Innan sista länken brister : Kommunikativa processers betydelse när problematisk skolfrånvaro uppstår

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Camilla Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is dual, partly to illustrate the importance of communicative processes between student’s guardian and relevant representatives of school in establishing problematic school absenteeism, and partly to illuminate which communicative processes promotes school attendance. Qualitative interviews have been performed with five guardians whose children have been into problematic school absenteeism but who have a working school attendance today. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors upplevelse av kommunikation med barn och vårdnadshavare om barnets övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Lundström; Felicia Nordström; [2020]
  Nyckelord :Barn; Fetma; Kommunikation; Skolsköterskor; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma rapporteras vara ett av de största världsomfattande folkhälsoproblem som finns i nutid. Skolsköterskan med uppdrag att arbeta hälsofrämjande träffar samtliga elever på en skola med ansvar att sätta in åtgärder till barn med ohälsosam vikt. LÄS MER

 3. 3. ”Kunskap är makt” : Vårdnadshavares uppfattningar om den sex- och samlevnadsundervisningen som deras ungdomar erhåller i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Andersson; Natalie Ellemont; [2020]
  Nyckelord :Phenomenography; Sexual health education; School nurse; Youths; Guardians; Fenomenografi; Sex- och samlevnadsundervisning; Skolsköterska; Ungdom; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt till en god och jämlik sex-och samlevnadsundervisning. Dagens sex- och samlevnadsundervisning har som mål att stärka elevens självkänsla och främja god sexuell hälsa. Tidigare forskning har visat att det finns brister i undervisningen och likvärdighet. LÄS MER

 4. 4. - Hej! Jag är lite early! : En vetenskaplig essä om kommunikation och samarbete mellan förskola och hem med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peggy-sue Moberg; [2020]
  Nyckelord :communication; collaboration; intercultural perspective; sociocultural perspective; cultural identity; participation; learning; influence; development;

  Sammanfattning : This scientific essay is about communication and collaboration between the preschool and a home with Swedish as a second language and has its foundation based on two dilemmas. The first dilemma describes a parent-teacher conference that I have with a guardian who has Swedish as their second language. LÄS MER

 5. 5. Föräldra- och vårdnadshavarsamverkan ur ett socioekonomiskt perspektiv; En jämförande kvalitativ studie av förskollärares syn på samverkan och professionalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; Ojämlikhet; Förskollärare; Samverkan; Förskola; Profession; Makt;

  Sammanfattning : After Sweden's large refugee immigration in 2015, the government saw a lack in the reception of refugees. An investigation concluded, among other things, that the state, the municipality and county councils needed together handle the reception with a clear division of responsibility. LÄS MER