Sökning: "communication with guardians."

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden communication with guardians..

 1. 1. Vardagskommunikation och sexuella riskbeteenden : En kvantitativ studie från forskningsprojektet LoRDIA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jenny Karlsson; Kerstin Arvidson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; sexual health; sexual risk behavior; youth; communication with guardians.; ungdomar; sexuell hälsa; sexuella riskbeteenden; tonåringar; kommunikation med vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sexualiteten är en naturlig del av livet som varje individ utforskar och lär sig att förhålla sig till. Det sexuella utforskandet kan även innebära en risk både för den fysiska och/eller psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 3. 3. Hur kan vårdnadshavare med svenska som andraspråk göras delaktiga i förskolan? : En intervjustudie med fokus på kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Larsson; Katarina Stenvall; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; förskola; kommunikation; delaktighet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan förskollärare och vårdnadshavare med svenska som andraspråk utifrån förskollärarnas perspektiv samt erfarenheter. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Hur kommunicerar förskollärarna med vårdnadshavare som har svenska som andraspråk? Hur arbetar förskollärarna för att göra vårdnadshavare med svenska som andraspråk delaktiga i förskolans verksamhet? Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av sex förskollärare. LÄS MER

 4. 4. BETEENDEMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I VARDAGLIGA AKTIVITETER HOS UTSATTA FÖR STALKING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Teresia Björn; Adina Skodo; [2018]
  Nyckelord :stalking; utsatthet; beteendeförändringar; vardagliga aktiviteter; Rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hurenskilda individer upplever att deras utsatthet för stalking har influeratbeteendemässiga förändringar i deras vardagliga aktiviteter. Ensemistrukturerad intervjuguide användes under djupintervjuer med tioindivider som blivit utsatta för stalking. LÄS MER

 5. 5. Digital teknik för kommunikation mellan vårdnadshavare och barnsjukvård. En intervjustudie om hur vårdnadshavare till barn som har anorektal missbildning och/eller Hirschsprungs sjukdom upplever kommunikation via en applikation.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Wester Fleur; Emma Lilja; [2018]
  Nyckelord :Applikation; Hirschsprungs sjukdom; Intervju; Kommunikation; Anorektal missbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdnadshavare till barn som har anorektal missbildning (ARM) och Hirschsprungs sjukdom (HD) uttrycker ett behov av stöd från barnsjukvården. Studier visar att kommunikation mellan hemmet och barnsjukvården via digital teknik ökar vårdnadshavares trygghet. LÄS MER