Sökning: "diskursanalys kvinnligt"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden diskursanalys kvinnligt.

 1. 1. Inspiratörerna, innovatörerna, rebellen och kvinnorna : Framställningen av manligt och kvinnligt i författaporträtt i läromedlet Svenska impulser 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Lind; [2021]
  Nyckelord :critical discourse analysis; CDA; gender theory; performativity; functional grammar; SFL; transitivity; agency; teaching aid; literary history; kritisk diskursanalys; CDA; genusteori; performativitet; funktionell grammatik; SFL; transitivitet; agentivitet; läromedel; litteraturhistoria;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze and compare the representation of social actors in six different author presentations from the teaching aid Svenska Impulser 2, (2012). More specifically, I investigate similarities and differences in the representation of men and women and, thus, what meanings are ascribed to these gender categories. LÄS MER

 2. 2. Genusrollers framställning i barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Bolin; Lotten Jonsson; [2021]
  Nyckelord :genusroller; genus; barnlitteratur; egenskaper; könsroller;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur karaktärers egenskaper framställs i barnlitteratur och då specifikt egenskaper kopplade till genus. Den behandlar hur könsroller framställs i form av manligt och kvinnligt. Vidare diskuteras hur dessa framställningar kan komma att påverka barns skapande av genusidentitet. LÄS MER

 3. 3. Föreställningar om det kvinnligt respektive manligt kodade språket : En kritisk diskursanalys av läromedel för Svenska 1 på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Språk; kön; genus; genussystem; läromedel; kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka föreställningar om språk och kön som synliggörs i utvalda läromedel för Svenska 1 på gymnasiet, samt vilka värderingar om könsstereotyper som förmedlas. Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen kunde tre teman utläsas och analyseras: det manliga språket som norm, könsstereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt samt normbrytande diskurs. LÄS MER

 4. 4. Grov kvinnofridskränkning: en kritisk diskursanalys av hur lagen får sitt innehåll genom tillämpningen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sara Vedberg; Hanna Hofvander; Felicia Svensson Bromert; [2021]
  Nyckelord :grov kvinnofridskränkning; kritisk diskursanalys; kvinnligt offerskap; legal realism; sociala rekvisit; Social Sciences;

  Sammanfattning : The legal rule gross violation of women’s integrity is structured in such a way that it firstly gets it’s content through the application, and secondly it opens up for a subjective assessment which can provide scope for a standard assessment of the woman in a specific case. This study aims to examine, from a legal realist perspective, how the court frames the offence and portrays the female victim in juridical decisions, and thus distinguish how law in books receives content through law in action by using critical discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Den magiska kulan ur ett genusperspektiv - en kvalitativ text- och bildanalys : - en kvalitativ text- och bildanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Englöv; Nathalie Andersson Markovic; [2021]
  Nyckelord :genusanalys; genusföreställningar i den magiska kulan; genus i läromedel; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga hur genus framställs i läromedlet Den magiska kulan för årskurs ett. För att göra detta har vi valt att genomföra en diskursanalys. LÄS MER