Sökning: "enkät gymnasieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden enkät gymnasieelever.

 1. 1. Det skulle kunna ingå i nån sorts ensembleledning: En studie om inkludering av stråk- och blåsinstrument i ensembleundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Amanda Josefsson; Lottie Svensson; Ludvig Nordgren; [2022]
  Nyckelord :Blåsinstrument; Ensembleundervisning; Inkludering; Instruering; Kompinstrument; Ledning; Musiklärare; Musiklärarutbildning; Pop- och rockmusik; Stråkinstrument; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Band instruments; Direct; Ensemble activities; Include; Instruct; Music teachers; Music teacher education; Pop and rock music; String instruments; Wind instruments; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers include and furthermore instruct and direct string and wind instrumentalists in ensemble activities, such as western popular music and rock music. Our question at issue is how active and prospective music teachers work inclusive and thereby instruct and direct string and wind instrumentalists in the ensemble activities. LÄS MER

 2. 2. Igenkänning och utmaning : Gymnasielevers attityd till läsning och meningsskapande ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jonna Råsten; [2022]
  Nyckelord :meningsskapande; skönlitteratur; svenska som andraspråk; SVA; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka SVA-elevers attityd till läsning av skönlitteratur i gymnasieskolan, samt i vilken mån meningsskapande sker under läsprocessen. För att besvara detta genomfördes en fokuserad gruppintervju med tre SVA-elever i årskurs två på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Vi önskar stora drömmar och mindre planer : Elevers kreativa processer inom fältinspelning i musikproduktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linnea Jansson; Cecilia Klingspor; [2022]
  Nyckelord :Kreativa processer; kreativitet; kreativ undervisning; musikproduktion; fältinspelning; flow; lek; problemlösning; kontaktmikrofoner; synergieffekter.;

  Sammanfattning : Denna undersökning beskriver ett aktionsforskningsprojekt på gymnasiet i kursen Musikproduktion 2. Syftet är att förstå hur fältinspelning, mikrofonbygge och skapande övningar kan ge gymnasieelever tillgång till kreativa processer. Eleverna byggde egna kontaktmikrofoner och fältinspelningen skedde framförallt i utomhusmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier med fokus på psykisk hälsa hos gymnasieelever : En tvärsnittsstudie i en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Philip Bohlin; Johan Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; psykisk hälsa; sociala medier; skärmtid;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka sociala mediers eventuella samband  med den psykiska hälsan hos gymnasieelever. I undersökningen utreds om en ökad användning av skärmtid, tid på sociala medier och om sociala medie appar har något samband med psykisk hälsa. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers motivation att använda GeoGebra i matematiken

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Nordström; [2021]
  Nyckelord :Dynamic Geometry Software; Expectancy-value theory; GeoGebra; High School Students; Motivation; Dynamisk Geometrimjukvara; Förväntan-värde teori; GeoGebra; Gymnasieelever; Motivation;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa vad som motiverar gymnasieelever att använda GeoGebra i matematiken. Vidare undersöktes även eventuella skillnader i motivation, både typ och grad, hos gymnasieelever som använder GeoGebra ofta respektive sällan i matematiken. LÄS MER