Sökning: "externrekrytering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet externrekrytering.

 1. 1. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 2. 2. Strävan efter en jämn könsfördelning : En kvalitativ studie av rekryteringsförfarandets betydelse för könsfördelningen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hibo Faysal; [2015]
  Nyckelord :Rekryteringsförfarande; internrekrytering; externrekrytering; informella informationskanaler; formella informationskanaler; könsfördelning; homosocial reproduktion och sociala nätverk.;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar huruvida rekryterings- och befordringsförfaranden som tillämpas inom ett logistik- och postföretag har betydelse för könsfördelningen på olika befattningsnivåer. Studiens frågeställningar är: Vilka rekryteringsförfaranden tillämpas inom organisationen? Kan rekryteringsförfaranden förklara hur en könsfördelning skapas och återskapas, i så fall på vilket sätt? De teoretiska utgångspunkterna behandlar i huvudsak utbuds- och efterfrågerelaterade förklaringar, samt olika rekryteringspraxis. LÄS MER

 3. 3. Intern- och externrekrytering : Vad händer sen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Hessel-Welin; Rakel Jarl; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rekrytering - en fallstudie av rekrytering i besöksnäringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ida Arfalk; Mattias Blohm; Johanna Håkansson; [2005]
  Nyckelord :intern- och externrekrytering; organisation; social kompetens; servicebranschen och besöksnäring.; Organizational science; Organisationsteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huvudtes: Hur kan det komma sig att de flesta företag inom besöksnäringen väljer att rekrytera internt? Frågeställning: Inom besöksnäringen är den externa rekryteringen av chefspositioner begränsad: - Varför föredrar företagen inom besöksnäringen att rekrytera internt? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och i vilken utsträckning företag i besöksnäringen rekryterar. Vi vill även belysa hur denna process går till och vilka faktorer som avgör hur företagen väljer att rekrytera. LÄS MER