Sökning: "förändring under kris"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden förändring under kris.

 1. 1. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 2. 2. Ett spektrum av känslor – upplevelser inom idrotts- och yogavärlden under Covid-19 krisen. : Från oro och ovisshet till beslutsamhet och handlingskraft.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Susanne Allgurén; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; idrotts- och yogaföreningar; utmaningar; pandemi;

  Sammanfattning :   Sammanfattning Studien undersökte idrotts- och yogaledares upplevelser av utmaningarna med social distansering/fysiskt avstånd under Covid-19 krisen.  Deltagarna i studien var fyra kvinnor och en man som var engagerade som ledare inom idrott eller yoga. LÄS MER

 3. 3. Finns det egentligen något som heter ledig tid? : En kvalitativ studie om flexibelt arbete innan och under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Hallerstedt; Felicia Höglund; [2020]
  Nyckelord :flexibelt arbete; gränslöshet; tillgänglighet; familjeliv; krav; kontroll; socialt stöd; kris; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Flexibla arbetsarrangemang är en allt mer vanlig arbetsform idag och sägs generera en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Individen får relativt fritt bestämma över tid och rum för utförandet av arbetet vilket även sägs ge högre arbetstillfredsställelse till följd av friheten och förtroendet. LÄS MER

 4. 4. POLITISK TILLIT : Individers politiska tillit i Spanien under den ekonomiska krisen 2008

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Weinz; Jessica Östergren; [2020]
  Nyckelord :Politisk tillit; ekonomisk kris; recession; regressionsanalys; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om människors politiska tillit i Spanien under den ekonomiska krisens första skede 2008. Spanien var ett av de länder som drabbades hårdast och tvingades till krislån från EU med åtstramningspolitik som följd. Människor försattes i arbetslöshet och bostadskris. LÄS MER

 5. 5. Förtroende för- och användning avnyhetsmedier under Covid-19 : En kvantitativ studie om medieförtroende och användning av nyhetsmedierunder kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alfred Lundqvist; Christian Ivarsson; Robin Karlsson Dahlgren; Samuel Andrésen; [2020]
  Nyckelord :public service; commercial media; Covid-19; pandemic; trust; usage; public service; kommersiella medier; Covid-19; pandemi; förtroende; användning;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ undersökning om svenskars förtroende för svenska nyhetsmedier och hurderas användning av dessa ser ut under Covid-19 pandemin. Studien ämnar ta reda påskillnaderna mellan svenskars förtroende för och användning av public service baserade i densocialt ansvarstagande ideologin, och kommersiella medier baserade i den frihetliga ideologin. LÄS MER