Sökning: "förskollärare didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade orden förskollärare didaktik.

 1. 1. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns behov av fysisk aktivitet och utevistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Wirblad; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Fysisk aktivitet; Utevistelse; Rörelseglädje; Barn; Hälsa; Kognitiv utveckling; Proprioception; Vestibulära systemet; Inlärningsförmåga; Koncentrationsförmåga; Skolprestatione;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att söka kunskap om hur förskollärare arbetar för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet och utevistelse i förskolan. I dagens stillasittande samhälle blir förskolans uppdrag att främja barns rörelseglädje alltmer betydelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan : Barn och vårdnadshavares inkludering i arbetet med genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marcus Reingård; Maryam Anwari; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Förhållningssätt; Genus; Jämställdhet; Kön; Vårdnadshavare; Barn; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus, det vill säga hur de arbetar med ämnet samt om barn och vårdnadshavare är inkluderade i detta, eller om det enbart är mellan personal. Genus är ett viktigt ämne som berör alla individer, och det är betydelsefullt om barn tidigt får möjligheter att möta och utveckla kunskaper om ämnet. LÄS MER

 4. 4. ”Skulle jag inte tänka att en tvååring kan teckna fågelns rörelse då skulle jag ju inte be dem göra det” : - Förskollärares tankar om planerad undervisning med de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Yeshamine Nilsson; Anna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Planerad undervisning; de yngsta barnen; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur planerad undervisning med de yngsta förstås av förskollärare. En kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer används som metod för att samla in empiri. Begreppen det kompetenta barnet samt barnet som being och becoming tillämpas som analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Muntligt berättande som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn : Förskollärares erfarenheter och kunskaper om muntligt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ulrika Alfredsson; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :multilingualism in preschool; oral storytelling; language development in preschool; språkutveckling i förskolan; flerspråkighet i förskolan; muntligt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att muntligt berättande påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER