Sökning: "faktorer var orsak till fysisk"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden faktorer var orsak till fysisk.

 1. 1. ”Det är oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och sin egen förmåga som är det största hindret” En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Glenn Sörengård; Paulina Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Burnout; physical activity; exercise; physical therapy; Utmattningssyndrom; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll hos patienter med diagnosen depression : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Cordaly; Anna Hamle; [2019]
  Nyckelord :Depression; FaR; Levels of physical activity; Physical activity; Self-control; Self-esteem.; Depression; Egenkontroll; FaR; Fysisk aktivitet; Fysisk aktivitetsnivå; Självkänsla.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en ledande orsak till funktionsnedsättning världen över. Det finns forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet vid depression. FaR “fysisk aktivitet på recept” innebär en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som används inom vården vid bland annat depression. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer vid sömnbesvär, trötthet och fatigue hos patienter med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Johansson; Ann-Charlotte Sandell; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; Sleep; Fatigue; Experience; Tiredness; Emergency care; Hjärtsvikt; Sömn; Fatigue; Upplevelse; Trötthet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar i Sverige uppskattningsvis två till tre procent av befolkningen. Tillståndet är ingen sjukdom utan ett sammankopplat syndrom med flertalet olika påverkande faktorer. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukvårdsbesök samt återkommande vårdtillfällen inom slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Stillasittande som enskild riskfaktor : En litteraturöversikt om hur vuxna påverkas av ett stillasittande beteende

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande

  Författare :Sandra Andersson; Cecilia Dahlfors; [2018]
  Nyckelord :Sedentary behavior; Sedentary time; Public health; Risk factor; Work; Stillasittande beteende; Stillasittande tid; Folkhälsa; Riskfaktor; Arbete;

  Sammanfattning : Inledning: I dagens moderna, välutvecklade och allt mer digitaliserade samhälle ges människor en ökad möjlighet till att leva sina liv betydligt mer stillasittande än tidigare. Allt mer forskning pekar idag på att långvarigt stillasittande som enskild riskfaktor är en bidragande orsak till utvecklingen av ohälsa samt vällevnadssjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader i otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristin Johannesson; Alfred Thimgren; [2018]
  Nyckelord :otrygghet; oro för att bli utsatt för brott; potentiella otrygghetsskapade faktorer; busshållplatser; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning det finns könsskillnader i upplevd otrygghet och i huruvida män och kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. Även potentiella otrygghetskapande faktorer undersöktes i relation till upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. LÄS MER