Sökning: "fenomenografi analys"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden fenomenografi analys.

 1. 1. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
  Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 1-3 : En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Ingrid Ekblom; [2021]
  Nyckelord :Sex- och samlevnad; lärares uppfattningar; lågstadiet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en fenomenografisk kvalitativ studie undersöka de variationer av uppfattningar lärare har om sex- och samlevnadsundervisningen för årskurs 1-3. Studiens resultat grundar sig i en fenomenografisk analys av åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 1-3. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hedberg; Johanna Norberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Framtidens ledarskap; Grupptillhörighet; Pandemins påverkan; Pedagogiskt ledarskap; Värdegrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. LÄS MER

 4. 4. "Men annars så är det ett ganska bra klassrum" : Sju lärares uppfattningar om den fysiska lärmiljön i klassrummet, en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vilhelm Hellsten; Jenka Sandin Pinones; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; fysisk lärmiljö; klassrummet; likheter; lärare; skillnader;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar gällande den fysiska lärmiljön i klassrummet genom att försöka besvara studiens frågeställningar:  ·       Vilken innebörd har den fysiska lärmiljön i klassrummet för lärare?  ·       Vilken möjlighet har lärare att påverka den fysiska lärmiljön i klassrummet?  ·       Vad uppfattar lärarna som centralt i klassrummet? Studiens frågeställningar skulle besvaras med en fenomenologisk metodansats genom kvalitativa intervjuer. Genom bekvämlighetsurval fick sju lärare ta del av information gällande studien samt skriva under en samtyckesblankett innan de intervjuades enskilt via digitala videorum. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattning om laborationer i naturkunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Hanna Kryh Öberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Frihetsgrader; Gymnasieelevers uppfattningar; Laborationer; Naturkunskapsundervisning; Timing; Öppna laborationer;

  Sammanfattning : Laborationer är centrala i den naturvetenskapliga undervisningen, inte minst i naturkunskap i gymnasieskolan. Skolforskningsinstitutet betonar i en forskningsöversikt vikten av att lära sig utföra naturvetenskap. Det är dock oklart huruvida lärare och elever har samma uppfattning beträffande laborationens betydelse. LÄS MER