Sökning: "frågeställning religion"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden frågeställning religion.

 1. 1. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dayana Sotomayor Sierra; Izabelle Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförståelse; religion; religionsdidaktik; religionskunskap; samtal; skolspråk; språk; språkdidaktik; språkförmåga; språkinriktad undervisning; språkutveckling; vardagsspråk; årskurs 7 - 9; ämnesdisciplin; ämnesförståelse; ämneskunskaper; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte och frågeställning har för avsikt att undersöka hur lärare kan arbeta språkutvecklande i religionskunskap. Avsikten har varit att fördjupa oss i hur undervisning i religionskunskap kan främja elevers skolframgång med hjälp av språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete i skolan : Hur kan man arbeta med värdegrundsfrågor i religionsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Rawad Abdulkader; Fatlum Istrefi; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; Elever; Religion; Etik; Moral; Metoder; Identitet;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt med syftet att redovisa forskning kring värdegrundsarbete i skolan. Frågeställningen som vi utgått ifrån är hur värdegrundsarbetet kan se ut i religionsämnet och för att ge en så nyanserad bild som möjligt så har vi delat in arbetet i tre frågor som tillsammans ska kunna ge en bra överblick kring ämnet men också svara på vår frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Är religion ett hinder för tjejer inom ämnet idrott och hälsa? : En kvalitativ studie om muslimska tjejers utmaningar i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Bacchar; Sevinc Qurbanova; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie var att undersöka muslimska tjejers upplevelser av deltagandet i idrottsundervisningen. Studiens frågeställningar var: - Upplever tjejerna att religionen medför hinder eller möjligheter i deltagandet i idrottsundervisningen? - I vilka/vilket delmoment har tjejerna upplevt hinder/möjligheter av att delta i undervisningen?    - Vilken kunskap upplever tjejerna att en idrottslärare är i behov av för att förstå muslimska tjejer i undervisningen?  - Upplever tjejerna att lärarna har kunskaper om deras religiösa bakgrund och i så fall kunnat arbeta utifrån det?   Metod: En kvalitativ intervjumetod har använts i studien med sex gymnasieelever från sex olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Love in action - A deductive content analysis of Martin Luther King Junior’s conceptualization of human rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Vilde Rodin Christensen; [2020]
  Nyckelord :Martin Luther King Junior; human rights; love; agape; nonviolence; universality; generations of rights; fulfillment of rights; Philosophy and Religion; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Martin Luther King Juniors roll inom och bidrag till fältet för mänskliga rättigheter, och syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur Martin Luther King Junior uttryckte sin förståelse för mänskliga rättigheter som ett koncept. För att uppfylla uppsatsens syfte har en frågeställning formulerats som centrerar kring Martin Luther King Juniors konceptualisering av mänskliga rättigheter. LÄS MER