Sökning: "högskolan väst vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden högskolan väst vårdvetenskap.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas under tvång i psykiatrisk slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Norberger; Johanna Wassenius; [2018]
  Nyckelord :care; coercion; coercive care; coercive measure; experience; participation; patient; delaktighet; patienter; tvång; tvångsvård; tvångsåtgärd; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främsta syftet med tvångsvård är att skydda patienten från att skada sig själv eller andra. Patienter som vårdas under tvång inom psykiatrisk slutenvård har begränsad möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vård. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att vårdas under tvång i den psykiatriska slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Musik i äldreomsorgen : Äldreomsorgspersonalens uppfattningar om lärande av musikaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Hansson; Mikaela Zackrisson; [2017]
  Nyckelord :Music; music activities; elderly care; quality of life; well-being; learning; Musik; musikaktiviteter; äldreomsorg; livskvalitet; välbefinnande; lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how healthcare professionals perceive the importance of music as part of care in elderly care. The study has been inspired by the phenomenographic methodology aimed at detecting variations in caregivers' perceptions of music in elderly care. LÄS MER

 3. 3. Att ta del av det svenska som asylsökande : En kvalitativ studie om vuxna asylsökande och volontärers perspektiv på språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Alice Säfström; Ida Englund; [2017]
  Nyckelord :Asylum seekers; newcomer; pedagogy; health; healthpromotion; volunteer; aid organisation; Asylsökande; nyanländ; pedagogik; hälsa; hälsopromotion; språkcafé; volontärorganisation;

  Sammanfattning : När förändringens vindar blåser och världen blir alltmer global, förändras även befolkningen i länderna världen över. Immigration blir en alltmer vanlig företeelse och Sverige är inget undantag. LÄS MER

 4. 4. Arbetsglädje i ständig förändring - hållbart?

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Sveitz; [2017]
  Nyckelord :Work joy; job satisfaction; work development; social sustainability; health promotion; sustainable development; salutogenesis; work integrated learning; Arbetsglädje; arbetstillfredsställelse; verksamhetsutveckling; social hållbarhet; hälsopromotion; hållbar utveckling; salutogenes; arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Skolpersonalens tuffa arbetssituation är idag ett aktuellt tema, som omnämns i både media och i politiska debatter. Personalbrist, elevernas vikande resultat, överbelastade kalendarium och krav från skolledning präglar deras miljö. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som prasslar?" : En kvalitativ studie om stressrelaterad psykisk ohälsa iarbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Grönlund; Stephanie Vinqvist; [2017]
  Nyckelord :Salutogenesis; stress; mental illness; common mental disorder; health promotion; coping; warning signals of stress; Salutogenes; stress; psykisk ohälsa; hälsofrämjande; stresshantering; varningssignaler på stress;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utifrån ett salutogent perspektivundersöka professioners uppfattningar om och yrkeserfarenheter av att upptäcka tidigasignaler på stress och hur dessa kan hanteras. De frågeställningar som besvaras är; I) Vilkauttryck tar sig dagens psykiska ohälsa i arbetslivet? II) Hur kan individen upptäcka tidiga varningssignaler på stress? III) Vilka strategier kan individen tillämpa för att främja sin förmåga att hantera stress? IV) Vad anses vara hälsofrämjande på de olika systemnivåerna?Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod med inspiration av den fenomenografiska ansatsen. LÄS MER