Sökning: "handlingsfrihet"

Visar resultat 6 - 10 av 150 uppsatser innehållade ordet handlingsfrihet.

 1. 6. Hur gemensam är den svenska Försvarsmakten?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niclas Kuntze; [2019]
  Nyckelord :doktrin; försvarsgren; gemensamma operationer; operation; organisation; utbildning;

  Sammanfattning : I västvärlden är idag krigföring mer eller mindre att likställa med gemensamma operationer mellan olika försvarsgrenar. Den grundläggande tanken och vinningen med dessa gemensamma operationer är att skapa en handlingsfrihet för egna chefer samtidig som ett dilemma uppstår för motståndaren då denne tvingas hantera flera olika hot samtidigt. LÄS MER

 2. 7. Att bemöta en digitaliserad konsument - Möjligheter och utmaningar i butikspersonalens servicearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Friis; Line Börjesson; [2019]
  Nyckelord :servicearbete; digitalisering; butiksmiljö; General Works;

  Sammanfattning : Problemområde: Tidigare forskning har visat att digitaliseringens utveckling har en stor påverkan på detaljhandeln. Det står klart att konsumtionsmönster har ändrats och att kunden har allt mer information och produktkunskap. LÄS MER

 3. 8. Ledarskapsträdet : Attraktiva faktorer i enhetschefers arbete för kommunalt anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Björklund; Emma Edling; [2019]
  Nyckelord :Atractivitiness; HR Consultant; Unit Manager; Working Environment; Work Situation; Arbetsmiljö; Arbetssituation; Attraktivitet; Enhetschef; HR-konsult;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som upplevs vara attraktiva i arbetet som enhetschef. För att svara mot syftet har studien genomförts med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där urvalsgrupperna består av enhetschefer och HR-konsulter. LÄS MER

 4. 9. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER

 5. 10. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
  Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER