Sökning: "men’s violence against women"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden men’s violence against women.

 1. 1. “Jag är här varje gång. Jag försvinner inte.” : En kvalitativ studie om relationsskapandet mellan socialarbetare och våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilde Carling; Lindström Fanny; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; abused womens; men´s violence against womens; relationship building; alliance; women s shelter; social services; social work and social workers.; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; mäns våld mot kvinnor; relationsskapande; allians; Kvinnojour; socialtjänst; socialt arbete och socialarbetare.;

  Sammanfattning : This essay portrays the relationship building between social workers and abused women. Intimate partner violence is a social problem worldwide. It appears that the relationship building between social workers and abused women is crucial for how the women receive support. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva i en våldsam relation : Utifrån sju självbiografier

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nina Ibrahim; Jennie Källberg; [2023]
  Nyckelord :abuse; violence; men s violence against women; autobiographies; normalization process; violence as a social process; social support; mixed emotions.; misshandel; våld; mäns våld mot kvinnor; självbiografier; normaliseringsprocess; våld som social process; socialt stöd; blandade känslor.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att, via kvinnors självbiografiska berättelser, bidra med kunskap om kvinnors upplevelser av våld som utövas av en närstående man. En kvalitativ tematisk analys har använts för att uppnå studiens syfte.  Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman samt flera underteman. LÄS MER

 3. 3. ”You sure she's 13? Because she seems old enough to ride this ride” - En kritisk diskursanalys om minderåriga flickors utsatthet för digitalt våld på plattformen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alva Blomkvist; Moa Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Digital violence; radical feminism; gender order; TikTok; discourse analysis; Digitalt våld; radikalfeminism; könsmaktsordningen; TikTok; diskursanalys;

  Sammanfattning : Internetutvecklingen har skapat nya arenor för utövande av våld. Syftet med studien är att undersöka hur det digitala våldet mot minderåriga flickor kan gestalta sig på TikTok. Materialet består av kommentarsfält tillhörande minderåriga flickor. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata om våldsutsatta män : En kvalitativ studie om jourverksamheters arbete med män som utsätts för våld i heterosexuella relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Skow-Stasai; Anton Bondesson; [2023]
  Nyckelord :stigma; shame; gender; masculinity norms; women’s violence against men; partner violence; men’s experiences of intimate partner violence; crisis center; men s shelters in Sweden; women s shelters in Sweden;

  Sammanfattning : Most studies that deal with intimate partner violence (IPV) focus on men as the assailant and women as the victim. This study however explored how personnel within nonprofit men's shelters and crisis centers for men, work with male victims of IPV and what resources the personnel have to help these men. LÄS MER

 5. 5. Om hur det onormala kan bli normalt : - En kvalitativ studie av självbiografier skrivna av kvinnor som utsatts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Berg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global statistics show that one in four women who have been in a relationship will have experienced violence from a partner by the time they reach their mid-twenties. Men's violence against women in intimate relationships is a global issue. LÄS MER