Sökning: "heteronormativitet LGBTQ"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden heteronormativitet LGBTQ.

 1. 1. Regnbågsfamiljer i förskolan : En kvalitativ studie om hur regnbågsfamiljer konstrueras i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Heli Kokkinen; [2020]
  Nyckelord :Heteronormativity; LGBTQ children; LGBTQ families; Norms; Preschool; Förskola; Heteronormativitet; Normer; Regnbågsbarn; Regnbågsfamiljer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i förskolans verksamhet och vilka normer om familj som träder fram ur förskollärares berättelser. Studien vilar på det socialkonstruktionistiska perspektivet där kvalitativa intervjuer genomförts för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Den dubbla garderoben : En kvalitativ studie om våld i samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Menzinsky; Michaela Sundström; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; domestic violence in same sex relationships; heteronormativity; domestic violence; vulnerability; breaking up; response.; HBTQ; våld i samkönade relationer; heteronormativitet; våld i nära relationer; utsatthet; uppbrott; bemötande.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten inför studien är att våld i nära relationer inte sällan benämns som mäns våld mot kvinnor och syftar till att det är ett fenomen som främst förekommer inom heterosexuella relationer, där mannen framförallt ses som förövaren. Vi ser att våld i samkönade relationer därigenom riskerar att inte bli lika uppmärksammat. LÄS MER

 3. 3. HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Forsberg; Johanna Enkvist; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; sexual minorities; gender minorities; treatment; health care narratives; review; HBTQ; sexuella minoriteter; könsminoriteter; bemötande; sjukvårdsupplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. LÄS MER

 4. 4. En granskning av läroböcker i idrott och hälsa : En kvalitativ diskursanalys utifrån hur kön och sexualitet framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Ilola; [2019]
  Nyckelord :Normer; idrott och hälsa; läroböcker; kön; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. LÄS MER

 5. 5. ”Att sprida frågetecken runt det normativa” - möjliga meningsinnebörder av särskild kunskap om hbtq-personer i psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Indra Windh; [2019]
  Nyckelord :hbtq; psykoterapi; psykologisk behandling; interventionsforskning; normkritiska medvetna perspektiv; heteronormativitet LGBTQ; psychotherapy; counseling psychology; intervention research; norm-critical conscious perspectives; heteronormativity; sexual-; gender- and lifestyle minorities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots att betydelsen och vikten av att kunskap om hbtq-frågor för psykologisk praktik och psykoterapeutiskt behandlingsarbete länge påvisats, finns det knapphändigt med forskning ur behandlarperspektiv rörande vad den kunskapen består av och hur den omsätts i psykoterapeutisk behandlingspraktik. Denna studie undersökte hur ett antal svenska behandlare med självdefinierad specifik kunskap om hbtq-personer och hbtq-personers livsvillkor beskrev sätten på vilka de meningsutfyllde denna kunskap samt hur de beskrev att denna kunskap gav återverkningar i det praktiska behandlingsarbetet. LÄS MER