Sökning: "idealtypsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet idealtypsanalys.

 1. 1. Lärarprofessionens Renässans : En kvalitativ analys av lärares uppfattningar beträffande yrkesautonomi i arbetet kring extra anpassningar och åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; yrkesprofessionalism; nymanagerialism;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur lärare upplever sin egen professionella yrkesautonomi, i arbetet med åtgärdsprogram och extra anpassningar. Genom att kategorisera lärares uppfattningar utifrån en idealtypsanalys av yrkesprofessionalism respektive nymanagerialism görs tre typer av jämförelser; innan och efter proposition 2013/14:160, mellan system där åtgärdsprogrammen skapas av elevhälsoteamet respektive av lärarna själva, samt mellan lärare med högre respektive lägre yrkestitel. LÄS MER

 2. 2. Att lösa en kris utan uppoffring? En poststrukturalistisk analys av den svenska klimatpolitiska diskursen efter Parisavtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Vestrin; Linn Brolin; [2020]
  Nyckelord :Klimat; klimatpolitik; poststrukturalism; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka den politiska representationen av klimatfrågan samt de politiska förslag som erbjuds av de svenska riksdagspartierna efter Parisavtalet som trädde i kraft 2016. Studien genomförs genom en diskursanalys utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv och materialet som undersöks är den information som finns tillgänglig på partiernas hemsidor. LÄS MER

 3. 3. Individen – medborgare eller konsument?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Morby; [2019]
  Nyckelord :Globalism; individualism; consumer society; political consumption; media portrayal; konsumtionssamhälle; politisk konsumtion; medias porträttering; idealtypsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explain which conditions may lay behind the emergence of the political consumer, focusing on globalization, individualism and the increase of consumerism as a result of the rise of global political issues such as climate change. Thereafter, the portrayal of this transition will be investigated in Swedish media by comparing debate articles considering environmental and climate issues, with a time difference of three decades. LÄS MER

 4. 4. Det blåser i Ungern : En studie av Ungerns förändrade korruptionssituation förankrat i korruptionssyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Korruptionssyndrom; Ungern; Michael Johnston; Viktor Orbán; deltagande; institutioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka den politiska utveckling som har präglat Ungern det senaste årtiondet, förankrat i Michael Johnstons teori om korruptionssyndrom. Studien tar avstamp i två frågeställningar som avsåg att besvara Ungern positionering inom det korruptionssyndrom som landet placerades inom år 2005, samt i vilken riktning landet tenderade att förflytta sig mot. LÄS MER

 5. 5. Det sociala medborgarskapet och arbetsmarknaden : En idealtypsanalys av Resursjobben i Västerås stad.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Josephine Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Socialt medborgarskap; arbetsmarknad; nyliberalism; socialliberalism; socialdemokrati; offentlig förvaltning; idealtypsanalys; Västerås; kommun.;

  Sammanfattning : Socialt medborgarskap har en särskilt stark koppling till sociala rättigheter och möjliggörandet att inkludera allt fler i samhällets gemenskaper. Uppsatsen undersöker hur olika medborgarskapsideal tar sig uttryck i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd benämnd ”Resursjobb i Västerås stad”. LÄS MER