Sökning: "idealtypsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet idealtypsanalys.

 1. 1. Individen – medborgare eller konsument?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Morby; [2019]
  Nyckelord :Globalism; individualism; consumer society; political consumption; media portrayal; konsumtionssamhälle; politisk konsumtion; medias porträttering; idealtypsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explain which conditions may lay behind the emergence of the political consumer, focusing on globalization, individualism and the increase of consumerism as a result of the rise of global political issues such as climate change. Thereafter, the portrayal of this transition will be investigated in Swedish media by comparing debate articles considering environmental and climate issues, with a time difference of three decades. LÄS MER

 2. 2. Det blåser i Ungern : En studie av Ungerns förändrade korruptionssituation förankrat i korruptionssyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Korruptionssyndrom; Ungern; Michael Johnston; Viktor Orbán; deltagande; institutioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka den politiska utveckling som har präglat Ungern det senaste årtiondet, förankrat i Michael Johnstons teori om korruptionssyndrom. Studien tar avstamp i två frågeställningar som avsåg att besvara Ungern positionering inom det korruptionssyndrom som landet placerades inom år 2005, samt i vilken riktning landet tenderade att förflytta sig mot. LÄS MER

 3. 3. Det sociala medborgarskapet och arbetsmarknaden : En idealtypsanalys av Resursjobben i Västerås stad.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Josephine Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Socialt medborgarskap; arbetsmarknad; nyliberalism; socialliberalism; socialdemokrati; offentlig förvaltning; idealtypsanalys; Västerås; kommun.;

  Sammanfattning : Socialt medborgarskap har en särskilt stark koppling till sociala rättigheter och möjliggörandet att inkludera allt fler i samhällets gemenskaper. Uppsatsen undersöker hur olika medborgarskapsideal tar sig uttryck i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd benämnd ”Resursjobb i Västerås stad”. LÄS MER

 4. 4. Idealtypsanalys av Socialdemokraternas idéprogram

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Hector; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Radikalt jämställdhetsarbete? : En idealtypsanalys av Sveriges regerings och Europeiska unionens strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tove Andersson; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Institutionalism; Radikalfeminism; Liberalfeminism; Gendered institutions; Gendered effects Idealtypsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this following study is to clarify the Swedish Government´s as well as the European Union's ideological starting point in gender equality work. The study is limited to the gender equality objective of men's violence against women. It addresses the respective strategies of the institutions to combat gender based violence. LÄS MER