Sökning: "individualisering"

Visar resultat 21 - 25 av 539 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 21. Röster från individualiserade kollektiv : Intervjustudie med fackligt förtroendevalda inom fackförbunden IF metall och Unionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pär Lindberg; David Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Facklig verksamhet; Fackligt förtroendevalda; Globalisering; Individualisering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en intervjustudie med fackligt förtroendevalda, fem från IF-metall och sex från Unionen. Syftet med studien är att lyfta de förtroendevaldas röster kring vad de anser vara samtidens utmaningar för fackliga organisationer.Vid analys av intervjuerna framkom tre övergripande teman: 1. LÄS MER

 2. 22. Varför flytta, varför stanna? : En kvalitativ studie om hur unga kvinnor i Dalarna ser på arbete, studier och att flytta från eller bo kvar på sin hemort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Moa Svarf; [2018]
  Nyckelord :Gender contracts; Dalarna county; Affection; Young women; Future; Genuskontrakt; Dalarna; Påverkan; Unga kvinnor; framtid;

  Sammanfattning : I dagens samhälle verkar utbildning och arbete vara en allt större del av vårt liv. Tidigare studier visar tydliga tendenser mot att allt fler unga väljer att studera vidare efter gymnasiet, känner sig stressade inför sin livssituation och väljer att flytta från sin hemort för utbildning och arbete på andra orter. LÄS MER

 3. 23. Faktorer för framgång. En kvantitativ studie om vad som påverkar utgången för deltagare i en kommunal arbetsmarknadsinsats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ola Rydkvist; [2018]
  Nyckelord :arbetsmarknadsinsats; kommunal arbetsmarknadspolitik; sysselsättning; anställningsbarhet; Supported Employment; Individual Placement and Support; logistisk regressionsanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årtiondenas utveckling av svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik har gjort att fler grupper förväntas klara sin försörjning genom arbete. Flera förändringar har genomförts som tillsammans innebär att fler arbetslösa blir kommunernas ansvar vilket har lett till att allt fler kommuner i växande utsträckning bedriver arbetsmarknadsåtgärder. LÄS MER

 4. 24. Lärares syn på digitala lärresursers påverkan på elevers skriftspråklighet i lågstadiet : En intervjustudie utifrån lärares perspektiv på elevers användande av digitala lärresurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Digitala lärresurser; literacy; skriftspråklighet; datorer; surfplattor; grundskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de digitala lärresursernas påverkan på elevernas skriftspråklighet i lågstadiet utifrån lärares perspektiv men även vilka möjligheter och utmaningar lärare upplever med användandet av digitala lärresurser i sin undervisning gällande skriftspråklighet. Studiens empiri baseras på sex intervjuer med lärare i åk 1-4 på tre olika skolor i Uppsala. LÄS MER

 5. 25. Gestaltningen av diabetes i svensk press : En kvantitativ innehållsanalys av svenska dags- och kvällstidningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cecilia Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Quantitative content analysis; diabetes; media representation; framing theory; agenda setting; priming; risk theory; individualization; bio politics; tabloids; daily press; broadsheet; newspapers; modality; doxa; warrant; argumentation analysis.; Kvantitativ innehållsanalys; diabetes; medierepresentation; gestaltningsteorin; dagordningsteorin; priming; framing; riskteori; individualisering; biopolitik; kvällspress; dagspress; tidningar; modalitet; doxa; garant; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a global health issue on the rise. Besides genetics as a cause of diabetes, diet, weight and lifestyle are amongst the main factors. Due to the modernized society, new technology and risks, there has been a shift in responsibility of safety and health. LÄS MER