Sökning: "individualisering"

Visar resultat 21 - 25 av 417 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 21. Individualisering och inkludering av elever i generella matematiksvårigheter : -En kvalitativ intervjustudie om hur sex stycken 1–3 lärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Laakso Lindgren; [2019]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex stycken grundskollärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter, i matematikundervisningen. Denna studie är baserad på semistrukturerade intervjuer som utförts med sex stycken grundskollärare från årskurserna 1–3. LÄS MER

 2. 22. Matematikbokens vikt i undervisningen : The importance of the mathematics book in teaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Kanwar; [2019]
  Nyckelord :Artefact; individualization; mathematic; teachers; teaching; textbook; TIMSS; Artefakt; individualisering; lärare; matematikbok; TIMSS; undervisning;

  Sammanfattning : Hur använder lärare matematikboken i dagens undervisning? Dominerar boken undervisningen eller fungerar den som ett redskap, en så kallad artefakt? Syftet med denna studie är att undersöka matematikbokens vikt i dagens undervisning i årskurs tre, genom en kvalitativ metod. Studiens två forskningsfrågorundersökgenom observationer och semistrukturerade intervjuer med tre olika respondenter och tre olika skolor. LÄS MER

 3. 23. Matematikundervisning för alla : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av individualiserad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Billing; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om lärares uppfattningar av vad individualisering i matematikundervisningen kan innebära. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats som avser att ta reda på lärares uppfattning av vad individualisering är och hur de uppfattar att de arbetar individualiserat i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 24. Att vara eller att vara en vara - En kvalitativ studie om erfarenheter hos unga arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Jansson; Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Arbetsmarknadspolitik; Aktiveringspolitik; Individualisering; Personligt varumärke; Socialt medborgarskap; Ungdomsarbetslöshet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka unga arbetssökandes erfarenheter av Arbetsförmedlingens roll i deras etablering på arbetsmarknaden, samt analysera hur detta kan förstås utifrån en utveckling mot en individualiserad arbetsmarknadspolitik. Studien bygger på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med totalt åtta arbetssökande personer i åldrarna 18-24 år. LÄS MER

 5. 25. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER