Sökning: "jämföra läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden jämföra läromedel.

 1. 1. Erfarenhet, Färdighet eller Bildning? : En komparativ pedagogisk textanalys av hur två läromedel i svenska behandlar undervisningen av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Sjödin; [2020]
  Nyckelord :erfarenhetspedagogik; färdighetsämne; gymnasieskolan; litteraturundervisning; litterär bildning; läromedel; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att med utgångspunkt i relevant forskning och de tre ämneskonceptionerna för svenskämnet analysera hur två läromedel, som används i svenskundervisningen i årskurs 2 på gymnasiet legitimerar och organiserar litteraturundervisningen i svenskämnet. Metoden som har använts i studien var en kvalitativ, komparativ pedagogisk textanalys av två läromedels innehåll. LÄS MER

 2. 2. Vilka matematiska förmågor kan elever utveckla egentligen? : En textanalys av matematikläromedel för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elias Hansson; Anna Orregård; [2020]
  Nyckelord :Matematik; årskurs 1-3; läromedel; matematiska förmågor; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är framtagen för att analysera och jämföra vilka matematiska förmågor som två läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna. Det genomförs även en jämförelse mellan de två läromedelsserier som analyseras i uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. Analys av läromedel till gymnasiekurs Fysik 1 kopplat till Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Simon Moberg; [2020]
  Nyckelord :Kinematic; graf; grafer; Rörelse; Fysik; Fysik 1; Läromedel; Kursböcker; kursbok; TUG-K; Test of understanding graphs; Test of understanding graphs in kinematics; missconceptions; gymnasie; fysik didaktik; Heureka; Ergo; Impuls;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att lägga en grund för framtida forskning om gymnasie- och universitetsstudents förmåga att tolka kinematikgrafer i Sverige. Det finns ett väl framarbetat bedömningsredskap som kallas "Test of understandinggraphs in kinematics" (TUG-K) som har använts internationellt för att undersöka just detta. LÄS MER

 4. 4. Genusframställning i svenska läromedel för lågstadiet – En komparativ studie av två läromedel och två läroplaner i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Léman; Amanda Vesterlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; kön; läromedel; läroplan; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Elin Gerok och Lily Jaboksons läromedel Vi läser och lär 2 (1973) samt Richard Hulténs läromedel Prima svenska 2 (2015), som båda är läromedel för åk 2 i ämnet svenska. Syftet med analysen är att jämföra hur de två läromedlen framställer genus i text och bild. LÄS MER

 5. 5. Teoriavsnitt i läroböcker och inspelade föreläsningar om linjär ekvationslösning : Vad väljer gymnasieelever och påverkas valet av läromedlens språk, representationsformer eller verklighetsanknytning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur elever ställer sig till teoriavsnitt i tryckt respektive inspelat format. Vad väljer de helst och vet lärare vad eleverna föredrar? Dessa frågor har besvarats med hjälp av en enkätundersökning för 161 elever och åtta lärare från två kommunala skolor. LÄS MER