Sökning: "kulturella skillnader sverige och japan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kulturella skillnader sverige och japan.

 1. 1. Anpassning till den lokala gastronomin : Japaners upplevelse kring kulturella skillnader mellan svenskt och japanskt uteätande på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Niklas Sundström; Anton Hakala Bullerman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad som händer då den japanska matkulturen möter den svenska. Syftet är att undersöka kulturella spänningen på individnivå då en person integrerar sig i en annan matkultur, med fokus på japaner. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Internationell Internprissättning : En komparativ studie mellan Sverige, Japan & Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frederik Lund; Milos Kenjic; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; arm’s length principle; transfer pricing methods; country-by-country-reporting; mimetic isomorphism; continental accounting; communistic accounting; cultural dimensions; international tax law; Sweden; Japan; Russia; OECD; Internprissättning; armlängdsprincipen; internprissättningsmetoder; land-för-land-rapportering; mimetisk isomorfism; kontinental tradition; kommunistisk tradition; kulturella dimensioner; internationell skatterätt; Sverige; Japan; Ryssland; OECD.;

  Sammanfattning : Den ständigt ökande internationaliseringen leder till framkomsten av allt fler multinationella företag med verksamheter inom flera länder. En konsekvens av den ökade globaliseringen är att den internationella skatteflykten allt jämt ökat, då internationella koncerner väljer att flytta delar av vinsten till länder med mer förmånliga skattesatser. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt lärande : lesson study och learning study med fokus på matematikämnet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christoffer Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; Lesson study; Learning study; matematik;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande har varit metoden som många gånger använts som ett medel för skolutveckling de senaste åren med nationella insatser som matematik- och läslyftet. I detta samlingsbegrepp finner vi metoderna lesson- och learning study. LÄS MER

 4. 4. Webbdesign i Japan och Sverige : En tvärkulturell analys av webbplatser från hög-kontextuella kulturer och låg-kontextuella kulturer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rene Enomoto; [2017]
  Nyckelord :Cross-culture; web design; visual communication; website analysis; low-context cultures; high-context cultures; cultural values; tvärkulturell; webbdesign; visuell kommunikation; webbplatsanalys; låg-kontextuella kulturer; hög-kontextuella kulturer; kulturella värderingar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att analysera och identifiera skillnader och likheter i webbdesign mellan två länder, Japan och Sverige. De japanska och svenska webbplatserna för två företag etablerade i både Japan och Sverige, IKEA och DAIKIN, har analyserats utifrån en modell framtagen av Würtz (2006) i en tidigare studie på området. LÄS MER

 5. 5. Kampkonsternas nätstrider. En språklig- och multimodal analys av japanska kampkonsters hemsidor på internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Oscar Persmo; [2015-03-10]
  Nyckelord :Japanska; Bujinkan; judo; japansk kampkonst; multimodal analys; informationsöverföring;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur språket, informationen och marknadsföringen på japanska kampkonsters hemsidor skiljer sig beroende på om målgruppen är svensk eller japansk inom den sportinriktade judon och den mer traditionellt och kulturellt inriktade bujinkan. Utifrån en multimodal analys undersöks relationen mellan texter och bilder, och utifrån ett språkligt perspektiv kommer hemsidornas text att analyseras. LÄS MER