Sökning: "kulturvärden"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet kulturvärden.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Omvandlingsprocess av kustnära kulturvärden och kulturmiljöarbete i ett förändrat näringsfång i Bohusläns kustsamhällen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Sikström; [2023-02-02]
  Nyckelord :kustkulturarv; kulturhistoriskt värde; kulturmiljö; kulturmiljöarbete; kustsamhälle; Bohuslän;

  Sammanfattning : This study aims to reason and investigate the conservation authorities' institutions and conservation authorities' approach and methods and the value perceptions of various actors of coastal communities in Bohuslän. This study has focused on the observation and reflections of the study's actors in connection with a new daily business or conservation and preservation in the built environment. LÄS MER

 3. 3. Enkelt avhjälpta hinder i värdefulla kulturmiljöer - inte alltid så enkelt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Ida Hellström; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighetsanpassning; kulturvärden; plan- och bygglagen; enkelt avhjälpta hinder;

  Sammanfattning : Alla har rätt att kunna ta del av den offentliga, fysiska miljön. Det står tydligt i Förenta Nationernas (FN:s) konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är utgångspunkten i tillgänglighetsarbetet både statligt, regionalt och kommunalt. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans på stranden? : Bildande av kombinationsfastigheter i strandskyddsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Noa Nobuoka; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; Strandskydd; Kombinationsfastighet; Fastighetsbildningslagen; Fastighetsrätt; Avstyckning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheterna att bilda kombinationsfastigheter inom strandskyddade områden. Strandskyddet begränsar möjligheten att bilda fastigheter och uppföra bebyggelse men i vissa undantagsfall kan fastighetsbildningsåtgärder tillåtas i strandskyddsområden. Högsta domstolen konstaterade i NJA 2022 s. LÄS MER

 5. 5. Ice Cold Urban Planning : A Literature Review on Challenges and Strategies in Designing Sustainable Winter Cities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Carlos Huerta; Catrin Axelsson; [2023]
  Nyckelord :winter cities; sustainable urban planning; accessibility; transportation; winter trails; cold climate; urban design; snow management; literature review; vinterstäder; hållbar stadsplanering; tillgänglighet; transport; vinterleder; kallt klimat; urban design; vitstruktur; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Designing winter cities after the conditions of the winter weather entails unique challenges that require urban planning that is adapted to the specific conditions. One challenge is enabling transportation and accessibility despite heavy snowfall and slippery road surfaces. LÄS MER