Sökning: "läs- och skrivdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden läs- och skrivdidaktik.

 1. 1. ”Tänka om, tänka nytt, lära nytt” : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om Läslyftet som kompetensutvecklingsmodell inom språk-, läs- och skrivdidaktik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Astrid Marquez Montano; Lina Grip; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; Läslyftet; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språk-; läs- och skrivdidaktik.;

  Sammanfattning : Mätningar av barn i skolåldern har visat en försämring inom läs- och skrivförmåga. Genom att utveckla och fördjupa lärarnas kompetenser om barns lärande inom språk-, läs- och skrivdidaktik, stärks barnens språkliga förmåga redan från tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Vad läser du, fröken? : Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; läsförståelse; årskurs 1-3; reading aloud;

  Sammanfattning : Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Textsamtal som undervisningsmetod : Diskussion om metoden i kollegiala samtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linn Sjöholm; [2016]
  Nyckelord :text talk; teaching method; läslyftet; observations; textsamtal; undervisningsmetod; läslyftet; observationer;

  Sammanfattning : För att öka resultaten i de stora internationella undersökningarna PISA och PIRLS har staten satsat på kompetensutbildning för lärare i Sverige. Läslyftet är en av satsningarna och syftar till att öka kvaliteten i undervisningen när det gäller språk-, läs- och skrivdidaktik. LÄS MER

 4. 4. Att få vara en av många stämmor i klassens kör : En studie av hur olika uttryck av flerstämmighet gestaltas i läs- och skrivlärandet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carina Johansson; Camilla Söderlund; [2007]
  Nyckelord :flerstämmighet; läs- och skrivdidaktik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Flerstämmighet är ett återkommande begrepp i vår lärarutbildning. Vi anser att flerstämmighet är en viktig del för skolans kunskapsuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Några pedagogers didaktiska val i läs- och skrivundervisning : -utifrån ett socialinteraktionistiskt perspektiv och med fokus på utveckling av didaktisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jatta Norberg; Linda Fredriksson; Linda Berggren; [2006]
  Nyckelord :läs- och skrivdidaktik; socialinteraktionistiskt perspektiv; didaktisk kompetens; kommunikation; meningsfullt sammanhang; samspel;

  Sammanfattning : Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för barnens läs- och skrivutveckling, därav är det av största vikt för pedagoger att besitta en bred kompetens inom detta område. Syftet med denna uppsats är att diskutera några pedagogers didaktiska val i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling mot bakgrund av deras utbildning och arbetslivserfarenheter. LÄS MER