Sökning: "meta-­‐organizations"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet meta-­‐organizations.

 1. 1. Meta-organizational Consensus : A case study of decision-making in a meta-organization in Swedish healthcare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Callbo; Carl Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :decision-making; meta-organizations; digitalization; demographics; healthcare; coordination; interest-conflict; consensus;

  Sammanfattning : Purpose – In the context of digitalization in healthcare and Swedish demographical development, the importance of meta-organizational decision-making can be discussed. This paper studies the decision-making processes in a national meta-organization which members face the current challenges of Swedish public healthcare. LÄS MER

 2. 2. Invävdhet, medlemskap och aktivering : En teoriutveckling av Carnegieskolan och en studie om hur invävdhet i metaorganisationer inverkar på regeringskansliets beslutsfattande

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anton Berg Niemelä; [2017]
  Nyckelord :Organization theory; Carnegie school; embeddedness; activation; meta-organization; government offices; Schengen area; Agenda 2030; Organisationsteori; Carnegieskolan; invävdhet; aktivering; metaorganisation; regeringskansliet; Schengensamarbetet; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att utveckla Carnegieskolans organisationsteori med en kompletterande teoretisering om hur organisationer hanterar sin invävdhet i meta-organisationer när de fattar beslut och handlar. För att möta syftet fokuserar uppsatsen vid att integrera Carnegieskolans teoribildning med Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer för att utveckla en teori om medlemskap i metaorganisationer som en särskild typ av invävdhet och beskriva hur organisationer relaterar till sitt medlemskap i beslutsfattande och handling. LÄS MER

 3. 3. Medialisering i det politiska systemet: en kvalitativ studie om en politiskt styrd organisations medialiseringsprocess

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Marcus Bolander; [2014]
  Nyckelord :Mediatization; political logic; media logic; SALAR; Meta organizations; Meta organizational logic; formation of opinion; Medialisering; politisk logik; medielogik; SKL; metaorganisation; metaorganisationslogik; opinionsbildning;

  Sammanfattning : AbstractPurpose: The purpose of this thesis was to examine to which extant the politically governed organization, Swedish association of local authorities and local regions (SALAR), has been mediatized. Furthermore the purpose was to examine how SALAR being a Meta-organization affected the mediatization process. LÄS MER

 4. 4. How do the textile producing companies on Nasdaq OMX mid cap and small cap disclose their CSR work?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jarkander; [2013]
  Nyckelord :Textile companies; CSR; disclosure; legitimacy; institutional isomorphism; meta-­‐organizations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Organisationer emellan, En jämförande fallstudie av företagsinkubation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ray Luswata; Mathias Wahlqvist; [2013]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Business Incubation; Meta-organization; Organizational Theory; Five Factor Theory of Meta-organization;

  Sammanfattning : Business incubation is an important force of economic development but relatively unheard of in organization theory. This is partly due to the fact that in organization theory, meta-organization or the organization of organizations has been neglected or left lagging as much theorization has been focused on organizing individuals. LÄS MER