Sökning: "referera"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet referera.

 1. 1. NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2020-08-13]
  Nyckelord :neutraliseringstekniker; försvarandet av nöjet; legitimering; cannabis; subkultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. LÄS MER

 2. 2. Normer, motiveringar och beslut : En fallstudie av den politiska elitens motiveringar till det svenska deltagandet i den FN-ledda interveneringen i Mali 2013-2019

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Johnsson; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; internationella interventioner; normer; beslut; policy-entreprenörer; MINUSMA;

  Sammanfattning : I den politiska elitens motiveringar till det svenska deltagandet i MINUSMA framförs varierande motiv som hänvisar till olika föreställningar och förväntningar kring hur Sverige bör agera. Motiveringarna kan ses som uttryck för och referenser till strategisk kultur vid fattande av strategiska beslut. LÄS MER

 3. 3. Ett mångprofessionellt elevhälsoarbete : Rektorers uppfattning om samarbetet i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kaisa Kellerth; [2020]
  Nyckelord :Elevhälsa; mångprofessionellt; samarbete; rektor; ledarskap; grupprocesser;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie genomfördes i syfte att belysa rektorers uppfattning av det mångprofessionella samarbetet i elevhälsoteam. Utifrån halvstrukturerade intervjuer med sju rektorer undersöktes hur elevhälsoteamen leds och organiseras, hur de olika professionernas kompetens tillvaratas och vilka möjligheter och hinder för teamarbetet som rektorer lyfter fram. LÄS MER

 4. 4. Victoria's Secret vs Savage x Fenty – Hur märkeskultur uttrycks genom semiotiska tecken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lena Quach; [2020]
  Nyckelord :representation; genus; klass; märkeskultur; Victoria s Secret; Savage x Fenty; femvertising; CSR; marknadsföring; Instagram; Semiotik; visual pleasure; male gaze;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag på utdrag av Victoria’s Secrets och Savage x Fentys bildflöden på Instagram, för att med hjälp av en semiotisk analys se hur de representerar kvinnlighet som en del av deras marknadsföring. Syftet är att undersöka skillnaden mellan märkenas visuella varumärkesbyggande, och hur det står i samband till konsumenters personliga identitetsbyggande. LÄS MER

 5. 5. Religionsfrihet i arbetslivet - I vilken omfattning kan arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsas av arbetstagarens religionsfrihet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecka Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; religionsfrihet; Europakonventionen; diskriminering på grund av religion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivaren har som utgångspunkt arbetsledningsrätt i alla de situationer där det inte finns någon reglering som anger något annat. Med detta sagt finns det begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. LÄS MER