Sökning: "rights and wrongs"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden rights and wrongs.

 1. 1. Debugging in a World Full of Bugs : Designing an educational game to teach debugging and error detection with the help of a teachable agent

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isabella Koniakowski; [2020]
  Nyckelord :EdTech; educational technology; design; learning experience; education; feedback; debugging; bug; iterative; interview; sketch; pugh matrix; preschool; teachable agent; teacher; metaphor; Magical Garden; Lärteknologi; EdTech; design; utbildning; feedback; buggar; iterativ; intervju; skiss; pugh matris; förskola; lärare; metafor; lärkompis; lärande agent; agent; Magiska Trädgården;

  Sammanfattning : This study used the Magical Garden software and earlier research into computational thinking as a point of departure to explore what metaphors could be used and how a teachable agent could be utilised to introduce debugging and error detection to preschool children between four and six years old. A research through design methodology allowed the researcher to iteratively work divergently and convergently through sketching, creating a Pugh matrix, conducting six formative interviews, and finally creating two hybrid-concepts as paths to teaching debugging in the form of concepts. LÄS MER

 2. 2. Exploring Underrepresented Narratives : Social Anxiety in Games

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Thiago Alves; [2018]
  Nyckelord :Game Design; Game Design Patterns; Social Anxiety; Mental Disorders; Representation; Personal Experiences;

  Sammanfattning : This research focuses on pushing forward the understanding of mental disorders portrayals in games, more specifically social anxiety, which still lies as a marginalized topic in this medium. In order to understand honest manifestations of social anxiety in games, the first step is to conduct a close reading of games made by people who suffer from this mental disorder. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhetsgarantier vid bruk av straffprocessuella tvångsmedel - En komparativ analys mellan svensk och amerikansk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Petersson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffprocessuella tvångsmedel utgör ett viktigt verktyg för polisers och åklagares möjlighet att utreda och bekämpa brott, samtidigt som de utan tillräckliga rättssäkerhetsgarantier kan innebära stora rättsförluster för den individ som drabbas. Regelverket för användning av de straffprocessuella tvångsmedlen utgör därför en intresseavvägning mellan dessa värden. LÄS MER

 4. 4. Naming Rights and Naming Wrongs. An analysis of football fan communities and their evolving attitude towards stadium branding practices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alberto Cordenons; Georgi Stoimenov; [2017]
  Nyckelord :trade-off; topophilia; coping mechanism; anchoring theory; resistance triggers; authenticity; corporate sponsorship; naming rights; Stadium branding; sponsor-stadium fit; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study seeks to provide an up-to-date analysis of how fandom communities perceive the stadium naming rights phenomenon. In order to gather empirical material which includes both a hypothetical and a retrospective perspective, the research is comprised of two independent cases. LÄS MER

 5. 5. Har längden betydelse? : En kvantitativ studie av elevers textstrukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johannes Åberg; [2013]
  Nyckelord :Textlingvistik; textstrukturer; textlängd; meningslängd; ordlängd;

  Sammanfattning : AbstractJohannes Åberg 2012: Har längden betydelse? – En kvantitativ studie av elevers textstrukturer.Does the length matter? – A quantitative study of student text structures. Essay writing is one part of the national test in the school subject Swedish. LÄS MER