Sökning: "sinnlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet sinnlighet.

 1. 1. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 2. 2. KÄNSELN SOM UTGÅNGSPUNKT : En sinnlig process i utformandet av en möbel för att förmedla sinnlighet till någon annan.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Felizia Matthews; [2019]
  Nyckelord :sinnen; sinnesupplevelser; känsel; hantverk; upplevelse; design; sinnen i samspel; möbler; materialitet; handen och tanken;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur sinnen kan fungera som metod och vägledare för innebörd och uttryck i formgivningen. Genom att studera utvalda texter som behandlar ämnen så som sinnen, färg och form söker jag svar på hur sinnlig kommunikation kan te se via färg, form och konstruktion i min process i framtagningen av en möbel. LÄS MER

 3. 3. Från elevers egna erfarenheter till ämneskunskap via multimodalitet & sinnlighet : En intervjustudie om lärares syn på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i SO för grundskolans yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Lindroos; [2017]
  Nyckelord :SO-undervisning; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; årskurs 1-3; lärares erfarenheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Ambitionen var att synliggöra lärares tankar, arbete och erfarenheter för att skapa förståelse för hur språk- och kunskapsutveckling i SO möjliggörs för yngre elever. LÄS MER

 4. 4. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :sinnesupplevelse; sinnlighet; landskapsteori; landskapsanalys; representation; landskapsupplevelse; kroppslig interaktion; perception;

  Sammanfattning : Vad är kvalité i vår utemiljö? I många fall anses landskapets huvudsakliga kvaliteter ligga i dess visuella intryck. Men våra bestående minnen av ett landskap handlar sällan om enbart visuella kvaliteter, utan betydligt oftare om känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva. LÄS MER

 5. 5. Estetik i det kommersiella rummet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska fakulteten

  Författare :Julia Adrianne Martine Colliander Rundberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a project revolving around the commercial room such as fashion stores with its focus on shop fittings and their way to present products in boutiques like installations. Where fashion and interior blend together, putting layer on layer combining different aesthetic expressions. LÄS MER