Sökning: "sinnlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet sinnlighet.

 1. 1. Barns upplevelser av förskolegårdens olika zoner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isaksson Christopher; [2020]
  Nyckelord :Barns upplevelser; Barns perspektiv; Affordans; Sinnlig; Vidlyftig; Samvaro; Fantasi; Fenomenologi; Förskolegårdens zoner; Utomhusmiljö; Risktagande lek; Konstruerad och naturlig miljö.;

  Sammanfattning : Barns upplevelser av förskolegårdens zoner och det som utgör en zons upplevelsevärde är ett vagt utforskat område. Då läroplanen för förskolan bygger på barns intressen blir en inblick i barns perspektiv med fokus på deras upplevelser av förskolegården ett aktuellt forsknignsområde. LÄS MER

 2. 2. Tröskeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Bärring; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; sinnlighet; gränsland; tröskeln; religiös arkitektur; sekularisering; ljus; Lövholmen; Gröndal;

  Sammanfattning : Mellan den sinnesvidgande upplevelsen och vår ständigt pågående vardag existerar ett spännande gränsland. Ett gränsland där arkitekturen kan ha en stor inverkan, där arkitekturen kan skapa en plats för en spontan introspektion. En plats som inte har några inneboende förväntningar eller är kategoriserande. LÄS MER

 3. 3. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 4. 4. KÄNSELN SOM UTGÅNGSPUNKT : En sinnlig process i utformandet av en möbel för att förmedla sinnlighet till någon annan.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Felizia Matthews; [2019]
  Nyckelord :sinnen; sinnesupplevelser; känsel; hantverk; upplevelse; design; sinnen i samspel; möbler; materialitet; handen och tanken;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur sinnen kan fungera som metod och vägledare för innebörd och uttryck i formgivningen. Genom att studera utvalda texter som behandlar ämnen så som sinnen, färg och form söker jag svar på hur sinnlig kommunikation kan te se via färg, form och konstruktion i min process i framtagningen av en möbel. LÄS MER

 5. 5. Sinnlighet som gräns och öppning : Estetik i Merleau-Pontys Le Visible et l'invisible

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Karolina Palmgren; [2019]
  Nyckelord :aesthetics; Merleau-Ponty; perception; sensuous ideas; poetic ontology; rhythm; form; expression; estetik; Merleau-Ponty; varseblivning; sinnliga idéer; poetisk ontologi; rytm; form; uttryck;

  Sammanfattning : Med sitt ofullbordade verk Le Visible et l’invisible påbörjade Maurice Merleau-Ponty formulerandet av en poetisk ontologi – en filosofi som sätter konsten i centrum för erfarenheten av Varat och som därmed går att förstå som en estetik. Uppsatsen undersöker Merleau-Pontys Le Visible et l’invisible som en estetik i den dubbla bemärkelsen av en teori om sinnlighetens relation till tänkandet och vilken betydelse konsten har för denna relation. LÄS MER